Legislacja

Burzliwie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury

12 kwietnia 2023

Burzliwie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury
Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury, 11 kwietnia 2023 r. [kliknij] (fot. screen)

W Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, z przedmiotem obrad - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3049). Uzasadniał nowy minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Uzupełniony projekt trafi pod obrady plenarne.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3049) wpłynął do Sejmu 2 marca br. Jak określono - dotyczy podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych oraz zniesienia opłaty ewidencyjnej, pobieranej przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych. Wprowadza zmiany w: ustawie - Prawo o ruchu drogowym; o transporcie drogowym; o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; o kierujących pojazdami oraz o przewozie towarów niebezpiecznych. - Zaproponowana ustawa składa się z dwóch zasadniczych części - informował i uzasadniał minister Janusz Cieszyński. - Pierwsza część dotyczy ograniczenia obowiązków, które ciążą na obywatelach, przedsiębiorcach i samorządach w zakresie opłaty ewidencyjnej. (…) W toku prac nad ustawą (…) doszło do rozszerzenia zakresu tego projektu o zapisy dotyczące poprawy bezpieczeństwa pasażerów (a w szczególności pasażerek) taksówek tzw. na aplikację. Chodzi tutaj o to, aby wprowadzić rozwiązania techniczne, które podniosą bezpieczeństwo pasażerów poprzez: po pierwsze - lepszą niż do tej pory weryfikację tożsamości. Ona teoretycznie funkcjonowała natomiast w praktyce było szereg zgłoszonych luk w tym zakresie. Po drugie chodzi o to, aby po tym jak ta weryfikacja zostanie dokonana, aby ona była wykonywana regularnie w oparciu o możliwości technologiczne, którymi te aplikacje dysponują, czyli po prostu zdjęcia, które jest przedstawiane w momencie rejestracji.

W toku dyskusji posłowie zgłosili wiele uwag i postulatów dotyczących: rocznego vacatio legis aktu; kwestii rygorystycznej weryfikacji tożsamości kierowców; stosowanej możliwości zatrudniania kierowców przez internet; kwalifikacji kierowców wykonujących przewozy na aplikację; podniesienia obowiązku posiadania praw jazdy do np. lat 5; obowiązku znajomości języka polskiego; podmiotów gospodarczych - pośredników w realizacji przewozów (pośrednictwo pomiędzy aplikacją a kierowcą); umów z tzw. pośrednikami; zwalczania nieuczciwej konkurencji; deformacji rynku przewozów osób; szczegółowego rejestru przewoźników-pośredników; nieprzestrzegania godzin pracy kierowców; kontroli zasadności stosowanych opłat; wymiany zagranicznych praw jazdy, wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania psychotestów kierowców zagranicznych; wprowadzenie obowiązku zdania egzaminu z topografii miast i przepisów miejscowych wraz ze szkoleniem; kwestii rozliczania podatku vat; zobowiązania rad miast do corocznej waloryzacji uposażeń taksówkarzy i inne. Pojawiło się wiele emocji, padł wniosek o odrzucenie projektu w całości.

W efekcie przeprowadzonego pierwszego czytania oraz po rozpatrzeniu projektu ustaw posłowie uchwalili Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw rekomendujące akt do uchwalenia wraz ze zgłoszonymi poprawkami. Posłem sprawozdawcą został wybrany Jerzy Polaczek. Procedowanie trwa. (jm)