Legislacja

Ciężarówka, ciągnik samochodowy i autobus z obowiązkowym homologowanym ogranicznikiem prędkości

12 października 2021

Ciężarówka, ciągnik samochodowy i autobus z obowiązkowym homologowanym ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości (fot. TACHO-SERWIS Elbląg)

Obradowała sejmowa Komisja Infrastruktury. Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1608). Zaproponowano doprecyzowanie obowiązujących przepisów określających obowiązek wyposażenia - autobusu, samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/godz. i 90 km/godz. Komisja będzie rekomendowała projekt. Posłem sprawozdawcą będzie Aleksander Mrówczyński.

Kolejna nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym [druk nr 1608 [kliknij]] dotyczy określenia obowiązku wyposażenia autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony i ciągnika samochodowego, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/godz. i 90 km/godz. (zmiany w art. 64d, 66, 67, 80a, 80b, 80ba oraz 81b. Obowiązek wyposażenia określonych kategorii pojazdów w ogranicznik prędkości wynika z przepisów homologacyjnych, tj. dyrektywy Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, str. 27) oraz zmiany do niej, tj. dyrektywy 2002/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/6/EWG w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 327 z 04.12.2002, str.8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 179).

W imieniu wnioskodawcy - Ministerstwa Infrastruktury - projekt zmian ustawy - Prawo o ruchu drogowym w trakcie pierwszego czytania, które odbywało się podczas obrad sejmowej Komisji Infrastruktury uzasadniał Rafał Weber. Charakter zmian określił jako „czyszcząco-precyzujący”. Wszystkie propozycje poprawek rozpatrzono szczegółowo wszystkie zmiany, we wszystkich artykułach. Naniesiono korekty legislacyjne, innych uwag nie było. W głosowaniu uczestniczyło 19. posłów. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 19. Komisja przyjęła poprawki i rekomendowała projekt w całości do przyjęcia.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem artykułów, które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji dotyczących wydanych zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, do centralnej ewidencji pojazdów, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 3.

Drugie czytanie projektu uwzględniono w porządku obrad 39. posiedzenia Sejmu RP, które odbędzie się w dniach 13 i 14 października 2021 r. (jm)