Legislacja

Czy zlikwidują instytucję czynnego żalu?

25 stycznia 2017

Czy zlikwidują instytucję czynnego żalu?
(Fot. Sejm RP)

W dniach 25-26 stycznia odbędzie się przerwana 34. Posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad dnia drugiego znajdujemy sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodek karny oraz niektórych innych ustaw. Swoje oświadczenia wygłoszą przedstawiciele klubów i kół. Prowadzący działalność gospodarczą wiedzą co to oznacza. I tu dochodzimy do tytułowego pytania: Czy zlikwidują instytucję „czynnego żalu”.

Projekt (druk nr 888) dotyczy objęcia czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem podatku VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania ich, w przypadku mniejszej społecznej szkodliwości czynu, z przepisów Kodeksu karnego skarbowego; dodania do k.k. szczególnej formy tzw. fałszu materialnego dokumentu; wprowadzenia do k.k. przestępstwa tzw. fałszu intelektualnego; wprowadzenia postaci kwalifikowanej ww. przestępstw; złagodzenia represji karnej przy tzw. czynnym żalu; umożliwienia czynności operacyjnych, kontroli procesowej oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych.

Procedowanie. Projekt trafił do Sejmu we wrześniu 2016 r. W październiku projekt skierowany został do I. czytania na posiedzeniu Sejmu. To miało miejsce na posiedzeniu nr 28. Wówczas marszałek Sejmu przeniósł na następne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Głosowano: 196 za, 223 przeciw, 3 wstrzymujące się głosy. Ostatecznie projekt skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Wniosek Komisji Stałej. Posłowie zapoznają się ze sprawozdaniem Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa karnego po rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Sama komisja „przedkłada sprawozdanie o odrzuceniu ww. projektu”. Czy tak się stanie dowiemy się jutro.

Czym jest instytucja czynnego żalu? Prowadzący działalność gospodarczą, w tym także ci prowadzący małą, jednoosobową działalność gospodarczą wiedzą, że to narzędzie, które ratuje ich od sankcji za zdarzenia wynikający z niewiedzy, zaniedbania lub przegapienia terminu. Jeżeli popełnimy przestępstwo skarbowe, które ustawowo może być karane, zanim dostaniemy wezwanie do Urzędu Skarbowego możemy zgłosić tzw. czynny żal. Wówczas sprawca wykroczenia lub przestępstwa skarbowego nie podlega karze. I właśnie to samooskarżeniu w obliczu organów skarbowych jest określane mianem instytucji czynnego żalu. Mimo, iż nie w każdym wypadku takie samooskarżenie może być skuteczne to jednak jest to zdecydowanie ważna instytucja. (jm)