Legislacja

Dlaczego nie wprowadzono okresów przejściowych?

5 czerwca 2013

W sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami interpelację nr 17501 zgłosił poseł Jacek Bogucki. Początkowo zaadresowane do ministra spraw wewnętrznych uwagi i pytania, ostatecznie skierował on do ministra transportu. Podstawowe pytanie dotyczy okresów przejściowych dla osób, które po 19 stycznia br. były w trakcie egzaminu na prawo jazdy kat. C lub C+E. Czy rozważał Pan możliwość dopuszczenia do egzaminu na starych zasadach tych osób, które zdały egzamin teoretyczny kat. C lub C+E, lecz z zaznaczeniem, by prawo jazdy mogli odebrać po ukończeniu 21. roku życia? pyta poseł.

Interpelacja (nr 17501)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami

Szanowny Panie Ministrze! Zwróciły się do mnie osoby, które ukończyły kurs na prawo jazdy kat. C i C+E, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji, w której się znaleźli po wejściu w życie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami z dnia 19 stycznia 2013 r. Wspomniana nowelizacja podniosła minimalną granicę wieku umożliwiającą zdawanie egzaminu z 18 na 21 lat. Część z tych osób zdało również egzamin teoretyczny, niestety po wejściu w życie nowelizacji ustawy nie pozwolono im podejść do egzaminu praktycznego z powodu podniesienia wieku. W większości przypadków to nie z winy zainteresowanego postępowanie egzaminacyjne nie zakończyło się przed wejściem w życie nowych przepisów.

Rozumiem, iż doskonałym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby ukończenie kwalifikacji wstępnej, lecz dla wielu osób szkolenie to jest zbyt dużym kosztem (koszt szkolenia obecnie wynosi ok. 3000-3500 zł). Młodzież, która uczęszczała na kurs na prawo jazdy kat. C lub C+E i nie może przystąpić do egzaminu na dotychczasowych zasadach, czuje się oszukana. Ci młodzi ludzie są rozgoryczeni, iż pieniądze, które wydali na kurs, badania lekarskie i egzamin, przepadną. A koszty te dla przeciętnego nastolatka są ogromne.

W art. 134 ustawy o kierujących pojazdami dodano przepisy przejściowe regulujące prawa osób, które są w trakcie egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. A, a w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają nowych wymagań wiekowych (obecnie 18 lat, nowe przepisy 21 lat). Osoby pomiędzy 18. a 21. rokiem życia, które ukończyły szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. A, będą mogły przystąpić do egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. A2, a następnie bez konieczności ukończenia dodatkowego szkolenia będą mogły po spełnieniu warunków ustawowych przystąpić do egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. A.

Taki stan prawny podważa zaufanie młodych ludzi do państwa.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1.Dlaczego nie wprowadzono okresów przejściowych dla osób, które były w trakcie egzaminu na prawo jazdy kat. C lub C+E?

2.Czy rozważał Pan Minister możliwość dopuszczenia do egzaminu na starych zasadach tych osób, które zdały egzamin teoretyczny kat. C lub C+E, lecz z zaznaczeniem, by prawo jazdy mogli odebrać po ukończeniu 21. roku życia?

Z poważaniem

Poseł Jacek Bogucki

Wysokie Mazowieckie, dnia 19 kwietnia 2013 r.