Legislacja

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

20 września 2021

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. Przemawia poseł Mirosław Suchoń. 16.9.2021 r. - retransmisja [kliknij]

Sejmowa Komisja Infrastruktury przegłosowała Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (16.9.2021). Rząd poparł poprawkę w sprawie prowadzenia przez ośrodki egzaminowania szkolenia w trybie on-line. Wniosek Komisji - przyjąć część poprawek. 

Procedowanie. Jeszcze w miniony czwartek, tuż po posiedzeniu plenarnym [kliknij] sejmowa Komisja Infrastruktury debatowała nad poprawkami zgłoszonymi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1508 [kliknij]). Sejm na 37. Posiedzeniu (16.9) skierował ponownie projekt ustawy do Komisji w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Posłowie - członkowie Komisji - przyjęli sprawozdanie, w którym wnioskują przyjęcie części poprawek (druk nr 1543-A [kliknij]). Sprawozdanie zostanie przedstawione w trakcie trzeciego czytania ustawy. 

W miejsce zgody informacja. W procedowanym projekcie ustawy proponowany zapis w brzmieniu: „”posiadającego zgodę wojewody na prowadzenie szkoleń w tej formie, uzyskaną na zasadach i w trybie określonych w art. 39gb” ma zostać zastąpiony brzmienie „nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego bloku programowego”. Tak więc ośrodki nie będą musiały występować o zgodę wojewody na prowadzenie szkoleń teoretycznych zdalnie metodą e-learningową. A jedynym ograniczeniem byłby wymów posiadania co najmniej 3-letniego prowadzenia szkoleń (nieprzerwanie) danego osk. Ośrodek byłby zobligowany do przekazania stosownej informacji o takim szkoleniu. Rząd poparł poprawkę. Oto jak uzasadniał tę zmianę stanowiska przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Rafał Weber: - Wychodzi ona naprzeciw tym głosom, które mówią o tym, aby ograniczyć biurokrację jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia e-learningu przy zajęciach teoretycznych. (…) Posiada pewne bezpieczniki, które dają gwarancję rzetelnego wykonywania zajęć edukacyjnych. Też ma walor ochrony firm, polskich, małych ośrodków szkolenia kierowców, które istnieją na rynku od wielu, wielu lat. Co najmniej od trzech lat. I one też będą mogły taką działalność e-learningową prowadzić. A firmy nowe, które pojawiają się na rynku, jeszcze nie. Ponieważ nie mają historii, nie dają gwarancji rzetelnej nauki. Skreślony zostanie zapis zobowiązujący ośrodek do posiadania własnego pojazdu, czy zatrudnienia instruktora. Posłowie zmianę przegłosowali jednomyślnie.

Cofnięcie świadectwa kwalifikacji. Poseł Mirosław Suchoń ponownie złożył poprawkę w sprawie wyznaczenia terminu min. 30 dni na przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia w wymiarze godzin wynikających z obowiązujących przepisów lub odbycia szkolenie przeprowadzonego przez przedsiębiorcę wpisanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów byłoby cofnięte świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o cofnięciu oraz dacie. Kwestia dotyczy sytuacji, gdy wojewoda lub nadzór podejmą wątpliwość co do prawidłowości przeprowadzenia szkolenia (np. skrócenia zajęć, braku uprawnień ośrodka), a ewentualna decyzja de facto pozbawi. Poprawka nie uzyskała akceptacji.

Doświadczenie instruktorów. Kolejną dyskutowaną poprawką była propozycja, aby kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiadał co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i/lub D+E oraz odpowiednio D i/lub D+E. Przedstawiciel rządu nie poparł propozycji uzasadniając swoje stanowisko kwestią prowadzenia rzetelnych szkoleń: - Takie szkolenie zapewnią osoby, które prowadziły transport drogowy nie tylko w kraju - bo do tego zmierza poprawka - ale mają również doświadczenie nabyte na drogach w innych państwach Europy czy świata. (jm)