Legislacja

Dodatkowe warunki techniczne dla pojazdów szkoleniowych

5 października 2012

3132d7b1a29405a1e8e8f9d512b306d61615437a

(Fot.: PD@N 443-44)

Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Według stanu na dzień 5 października 2012 r. zgłoszone zostały uwagi bądź brak uwag merytorycznych: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, Głównego Urzędu Miar, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Rządowego Centrum Legislacji, Transportowego Dozoru Technicznego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt wprowadza zmiany w rozdziale 13 Działu III rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który określa dodatkowe warunki techniczne dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania. Projekt powstał w związku z koniecznością wdrożenia do prawa polskiego przepisów dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w zakresie określenia zgodnie z w/w dyrektywą, dodatkowych warunków technicznych dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawniania do kierowania:

- w stosunku do nowych kategorii prawa jazdy wprowadzonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

- w stosunku do obowiązujących kategorii prawa jazdy A1, A, B1, B oraz C1 i D.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: “W stosunku do zmian przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w zakresie praw jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B. nowe przepisy będą obowiązywać od dnia 19 stycznia 2013 r. - zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 2006/126/WE – jest to również termin wejścia w życie ww. ustawy o kierujących pojazdami. Oznacza to konieczność zakupu przez przedsiębiorców prowadzących szkolenia kandydatów na kierowców i podmioty przeprowadzające egzaminy na prawo jazdy, nowych pojazdów o parametrach zmienionych w stosunku do aktualnych przepisów dotyczących kategorii A, jak również dla nowych kategorii praw jazdy AM oraz A2.

Zgłoszone uwagi dotyczą m.inn.: brak określenia jakie wymogi powinien spełniać pojazd samochodowy do nauki jazdy i egzaminowania w ramach kategorii B gdy egzamin przeprowadzany jest pojazdem ciężarowym oraz kategorii C1 i C w przypadku pojazdów osobowych przekraczających dmc 3,5 t; propozycja wprowadzenia nowej definicji “pojazdu czterokołowego”, którym będą czterokołowce lub czterokołowce lekkie, tu uwaga, czy nie zachodzi sprzeczność pomiędzy projektowanymi przepisami i definicją czterokołowca lekkiego; brak informacji w pkt 3 OSR o ogólnej kwocie skutków finansowych wynikających z projektu rozporządzenia oraz o źródłach finansowania wydatków; brak wskazania, jakim warunkom powinien odpowiadać zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kat. B;

I jeszcze dwie małe uwagi - pismo o “zgłoszenie ewentualnych uwag” do projektu rozporządzenia – w dniu 13 września 2012 r. do 28 podmiotów skierował Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w terminie (czyli 8 dni) odpowiedziało 11. I druga uwaga – w rozdzielniku adresatów, do których przesłano projekt rozporządzenia nie znajdujemy bezpośrednio zainteresowanych – przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców i ośrodków egzaminowania? Projekt po uwzględnieniu uwag będzie skierowany do podpisu ministra. Kiedy? Przypomnijmy – zmiany będą obowiązywały z dniem 19 stycznia 2013 r.