Legislacja

Resort w sprawie dopuszczenia do ruchu zestawów z naczepą długości powyżej 18,75 metra

11 kwietnia 2023

Resort w sprawie dopuszczenia do ruchu zestawów z naczepą długości powyżej 18,75 metra
(fot. PIXABAY)

Resort infrastruktury odpowiedział na interpelację poselską w sprawie dopuszczenia do ruchu regularnego zestawów ciągnik/ciężarówka z naczepą o długości powyżej 18,75 m [kliknij]. Są prowadzone prace analityczne informuje wiceminister Rafał Weber.

- Obowiązująca w przepisach krajowych maksymalna długość pojazdu członowego wynosi 16,5 m, a w przypadku zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy 18,75 m. Parametry te określają odpowiednio § 2 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022). Wartości te są zgodne z zapisami pkt 1.1 załącznika nr 1 do Dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym implementowanej do polskiego porządku prawnego ww. rozporządzeniem - przywołuje resort infrastruktury w odpowiadając na pytania interpelacji poselskiej. I informuje: - Aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury są prowadzone prace analityczne dotyczące wdrożenia rozwiązań umożliwiających ewentualne zwiększenie dopuszczalnej długości. Wnioski w tej kwestii były kierowane do Ministerstwa Infrastruktury, między innymi przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (w zakresie przewozów pojazdów i ich elementów pomiędzy fabrykami), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego i inne stowarzyszenia skupiające przedsiębiorców branży transportowej. W ocenie Ministerstwa warunkiem efektywnego wykorzystania pojazdów typu „Gigaliner” jest stworzenie wydzielonych międzynarodowych korytarzy transportowych umożliwiających eksploatację tego typu pojazdów o ujednoliconych parametrach w zakresie mas, wymiarów i nacisków na osie. Przytoczone w interpelacji przykłady dopuszczenia do ruchu krajowego (Holandia, Czechy, Szwecja, Dania) pojazdów o zwiększonej długości różnią się między sobą w zakresie parametrów masowych np. w Niemczech testowane rozwiązanie nie przewiduje zwiększenia DMC zespołu pojazdów (40 ton), a w Szwecji dopuszcza się eksploatację przedmiotowych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 60 ton, co w warunkach istniejącej w RP infrastruktury drogowej wydaje się niemożliwe.

Odpowiadający w imieniu resortu wiceminister Rafał Weber konkluduje: - W świetle powyższego należy stwierdzić, że jedynym skutecznym sposobem na umożliwienie wykorzystania potencjału pojazdów typu „Gigaliner” jest wprowadzenie jednolitych w całej UE warunków technicznych dla takich pojazdów. Celowi temu służy wspomniana wyżej rewizja Dyrektywy Rady 96/53/WE. W ramach prac nad tą rewizją w dniach od 21 stycznia do 21 lutego 2022 r. przyjmowane były uwagi opinii publicznej i zainteresowanych stron do planowanej inicjatywy Komisji Europejskiej. Następnie w dniach 26 kwietnia - 19 lipca 2022 r. miały miejsce konsultacje publiczne (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13278Pojazdy-uzytkowe-masa-i-wymiary-ocena-_pl). Należy zaznaczyć, że obywatele RP, polskie stowarzyszenia i przedsiębiorcy stanowią tylko 1% uczestników tych konsultacji (9 uwag przy czym niektóre z nich nie dotyczyły omawianego zagadnienia), co przy ponad 20% udziale polskich przewoźników w rynku transportu międzynarodowego UE, świadczy o ich znikomym zainteresowaniu tematem wdrożenia takich rozwiązań. Rezultatem działań Komisji Europejskiej będzie przygotowany projekt rewizji przedmiotowej dyrektywy, który ma być gotowy w 2023 r. Zapisy projektu tej rewizji dyrektywy będą stanowiły podstawę do dalszych działań Ministra Infrastruktury. (jm)