Legislacja

Dostosowanie i zapewnienie spójności

30 listopada 2021

Dostosowanie i zapewnienie spójności
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw w dniu wczorajszym opublikowano Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (2021.1965).

Obowiązujące przepisy ustawy określają obowiązek wyposażenia - autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i ciągnika samochodowego, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h.

Obowiązek wyposażenia określonych kategorii pojazdów w ogranicznik prędkości wynika z przepisów homologacyjnych, tj. dyrektywy Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 57 z 02.03.1992, str. 27) oraz zmiany do niej, tj. dyrektywy 2002/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/6/EWG w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 327 z 04.12.2002, str.8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 179).

Zaproponowana w opublikowanej właśnie ustawie zmiana ma na celu dostosowanie do terminologii stosowanej w przepisach Unii Europejskiej i zapewnienie spójności z przepisami homologacyjnymi, które w procedurze homologacji typu pojazdu posługują się kategoriami homologacyjnymi.

Ustawodawca wprowadził zmiany w: ustawie - Prawo o ruchu drogowym; ustawie o . o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg; ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących gromadzenia danych o wydanych zezwoleniach na odstępstwo od warunków technicznych, które wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji dotyczących wydanych odstępstw od warunków technicznych do centralnej ewidencji pojazdów. (jm)