Legislacja

Resorty w sprawie drogomierza

25 lutego 2019

Resorty w sprawie drogomierza
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Wyjaśnienia w spawie liczników przebiegu pojazdu (drogomierzy) złożyli przedstawiciele resortu sprawiedliwości i infrastruktury. Obaj wskazali na procedowany w Sejmie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny. Dodajmy, aktualnie projekt znajduje się w Komisji Infrastruktury.

Pytania dotyczące liczników przebiegu pojazdu (drogomierzy). Do ministra infrastruktury zwrócił się poseł Krzysztof Sitarski z interpelacją w sprawie wymiany licznika przebiegu pojazdu (drogomierza). Zadał tylko jedno pytanie dotyczące operacji wymiany licznika lub ingerencji w jego stan (wskazania). Pytał: Czy diagnosta samochodowy na stacji kontroli pojazdów może zalegalizować wymieniony licznik lub też dokonać zmian w nim? Ten sam parlamentarzysta do ministra sprawiedliwości zaadresował pytanie dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny i przepisów dotyczących ingerencji w deklarowany przebieg importowanych samochodów, tzw. cofanie liczników kilometrów, to częsty proceder. Pytał: Czy w ramach wprowadzenia kar za nieuprawnioną ingerencję we wskazania licznika przebiegu pojazdu ministerstwo opracowało i zobowiązało producentów samochodów do wprowadzenia takich rozwiązań i mechanizmów, które wyeliminują możliwość jakiejkolwiek ingerencji w drogomierze?

Odpowiada resort infrastruktury. Z upoważnienia ministra infrastruktury odpowiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu. Pierwsza część informacji dotyczy aktualnego brzmienia przepisów: - Aktualne brzmienie przepisów prawa w zakresie badań technicznych pojazdów nie nakłada na diagnostów samochodowych obowiązku legalizacji wymienionego licznika bądź jakiejkolwiek ingerencji technicznej w jego stan. Czynnością do jakiej zobowiązany jest diagnosta samochodowy w ramach kontroli technicznej pojazdu jest odczyt stanu licznika przebiegu pojazdu w momencie jego badania. W drugiej części, wskazuje, iż w rządowym projekcie zmian (druk sejmowy nr 2878), które zostały przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy w Ministerstwem Infrastruktury, zaproponowano rozwiązania mające na celu usankcjonowanie osób podejmujących się czynności związanych z wymianą licznika przebiegu pojazdu (drogomierza). - Ponadto w świetle niniejszego projektu, uprawniony diagnosta samochodowy byłby zobligowany do przeprowadzenia oceny poprawności działania wymienionego licznika (wymiana byłaby możliwa np. w przypadku awarii licznika wraz z obowiązkiem zgłoszenia jej w określonym terminie do Stacji Kontroli Pojazdów), i przekazywania informacji o tym fakcie do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Odpowiada resort sprawiedliwości. W imieniu ministra sprawiedliwości odpowiedzi udzielił Marcin Warchoł, podsekretarz stanu. Przypomniał, iż przywołany projekt w dodawanym do Kodeksu karnego art. 306a, penalizuje jako przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, czyny polegające na: nieuprawnionej zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego, nieuprawnionej ingerencji w prawidłowość pomiaru ww. drogomierza, zleceniu tych czynów innej osobie. I dalej informuje: - Ponadto projekt nakłada nowe obowiązki administracyjnoprawne na właścicieli lub posiadaczy pojazdów mechanicznych. Mianowicie właściciel lub posiadacz wymieniający drogomierz w określonym pojeździe będzie miał obowiązek przedstawić pojazd w terminie 10 dni od wymiany drogomierza w dowolnej (podstawowej lub okręgowej) stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania nowo wymienionego drogomierza, wraz z jednostką miary, przez uprawnionego diagnostę, zatrudnionego w stacji. Przed czynnością odczytu wskazania drogomierza właściciel lub posiadacz pojazdu będzie składał na piśmie oświadczenie o wymianie drogomierza pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Co przy tym bardzo istotne, właściciel lub posiadacz pojazdu będzie mógł wymienić drogomierz tylko w dwóch przypadkach, tj. gdy drogomierz nie będzie odmierzał przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na jego przeznaczenie, powinien ten przebieg odmierzać, lub gdy konieczna będzie wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza będzie mogła przy tym nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla tego typu pojazdu.

Natomiast właściciel lub posiadacz pojazdu, który (po wejściu ustawy w życie):

a) dokona wymiany drogomierza przebiegu pojazdu wbrew przepisom ustawy,

b) nie przedstawi (lub przedstawi po terminie) pojazdu w stacji kontroli w celu dokonania przez uprawnionego diagnostę zatrudnionego w stacji kontroli pojazdów odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary,

c) uniemożliwi diagnoście dokonanie odczytu wskazania wymienionego drogomierza wraz z jednostką miary,

d) nie złoży pisemnego oświadczenia o wymianie drogomierza (lub złoży oświadczenie prima facie nierealne co do treści),

będzie ponosił odpowiedzialność karną za wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń, tj. za czyn polegający na wykroczeniu przeciwko innym przepisom ustawy - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, zagrożone karą grzywny do 3000 złotych albo karą nagany.

Podsekretarz konkluduje: - Jednocześnie, odpowiadając wprost na interpelację, uprzejmie informuję, że ww. projekt sanuje nadużycia związane z obrotem używanymi pojazdami mechanicznymi z zaniżonymi wskazaniami drogomierzy w zakresie pozostającym we właściwości Ministra Sprawiedliwości. Postulowane w interpelacji regulacje prawne, zobowiązujące producentów pojazdów mechanicznych do wprowadzenia rozwiązań i mechanizmów, które wyeliminowałby możliwość ingerencji w drogomierz pojazdu, pozostają zaś we właściwości Ministra Infrastruktury.

Komentując ważną decyzję podjęta w Europarlamencie w sprawie rozszerzenia obowiązkowego wyposażenia pojazdów silnikowych o nowe systemy naprawiające bezpieczeństwo jeden z internautów podsumował: Dla mnie ok., tylko jak to się będzie miało do Polski rupieciarni unijnej? Na ten moment jestem bardziej za ustawą, i jej konsekwencjami, która zabroni cofania liczników. (jm)