Legislacja

Dzieci nie zostały objęte należytą ochroną…

24 sierpnia 2020

Dzieci nie zostały objęte należytą ochroną…
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Kolejny apel o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. Tym razem autorki wystąpienia wskazują na fakt, iż – mimo zapowiedzi i deklaracji - „dzieci nie zostały objęte należytą ochroną”.

Grupa posłanek zgłosiła do prezesa Rady Ministrów interpelację nr 9331 w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. - W listopadzie 2019 roku zapowiedział Pan podczas swojego exposé, że bezpieczeństwo na drogach będzie jednym z priorytetów rządu. (…) Konsekwencją ww. zapowiedzi było rozpoczęcie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (numer wykazu: UD53, dalej jako: “ustawa”). Przedmiotowy projekt od stycznia 2020 roku znajduje się w fazie konsultacji publicznych i nie został przedłożony Wysokiemu Sejmowi. I dalej po tej – znanej szeroko informacji – najważniejszy cytat z przywołanego wystąpienia posłanek: - Na podkreślenie zasługuje fakt, iż ustawa w art. 3 zakłada wejście w życie nowych przepisów z dniem 1 lipca 2020 roku - wskazany termin już minął, co implikuje konieczność dokonania zmian w projekcie ustawy. W uzasadnieniu projektu czytamy, że: “wprowadzenie zmian we wskazanym terminie wpłynie również na zwiększenie ochrony dzieci, które z uwagi na przerwę w zajęciach szkolnych częściej stają się uczestnikami ruchu drogowego”. Przez zaniechania rządu, pomimo zapowiedzi, dzieci nie zostały więc objęte należytą ochroną.

Po raz kolejny przypomniano smutne statystyki z naszych krajowych dróg: Każdego roku na polskich drogach ginie ok. 3 tysięcy osób, a ponad 35 tysięcy traci w zdarzeniach drogowych zdrowie. Do największej liczby wypadków w 2018 roku doszło na przejściach dla pieszych (3738 zdarzeń), co stanowi wzrost względem 2010 roku (3307 zdarzeń).

I końcowa konkluzja czyli apel o niezwłoczne wznowienie prac legislacyjnych ukierunkowanych przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Do premiera skierowana zostaje także prośba o korektę przywołanego projektu ustawy poprzez rozszerzenie pierwszeństwa pieszych oczekujących na wejście na przejście. Pada też ważne pytanie o przyszłe działania edukacyjne: Jakie działania informacyjne Rada Ministrów zamierza przedsięwziąć, żeby wdrożenie nowych przepisów było skuteczne i bezpieczne? (jm)