Legislacja

Głośna muzyka w samochodzie

23 lutego 2018

Głośna muzyka w samochodzie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Wraca wielokrotnie i od lat podejmowany temat nadmiernie głośnego odtwarzania muzyki w samochodzie podczas prowadzenia pojazdu, ale tez podczas postoju. Odpowiedzmy od razu - tacy kierowcy melomani powinni pamiętać, iż policjant wystawi mandat bez względu, czy ma to miejsce dzień, czy w nocy. Mamy tu do czynienia z efektem rozprzestrzeniania się dźwięku w powietrzu i zjawisku nachodzenia na siebie fal. Zachowania takie mogą powodować naruszenie porządku publicznego, ale też zagrożenie w ruchu drogowym, gdy np. kierowca nie słyszy sygnałów jadącego pojazdu uprzywilejowanego, czy gdy zakłóca ciszę nocną. Tu wypowiada się Kodeks wykroczeń, przewidując za zakłócanie ciszy nocnej, karę aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywnę. Natomiast muzyka dochodząca z samochodu na postoju - to narażenie się na mandat w wysokości 100 zł. Mimo niejednoznaczności przepisu, przywołajmy art. 86 Kodeksu wykroczeń:

„Art. 86. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.”

Istnieje - jak na to wskazuje pewna grupa ekspertów - możliwość, ukarania kierowców za głośne słuchanie muzyki, powołując się na niezachowanie należytej ostrożności na drodze. Taki mandat waha się od 250 do 500 zł. Zwolennicy tego rozwiązania wskazują art. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w którym czytamy:

„Art.  3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.

Czyli w naszym stanie prawnym nie mamy przepisu jednoznacznie regulującego kwestię nadmiernie głośnej muzyki słuchanej w samochodzie, jednak… jak powyżej. Zapytamy także Policję. O kierowcach, którzy używają słuchawek podczas jazdy też już pisaliśmy. (jm)