Legislacja

Homologowany ogranicznik prędkości - ustawa podpisana, czekamy na publikację

29 listopada 2021

Homologowany ogranicznik prędkości - ustawa podpisana, czekamy na publikację
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej [kliknij]. Ustawodawca wprowadza regulacje dotyczące homologowanych ograniczników prędkości. Przed nami publikacja.

24 września br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1608 [kliknij]). Jak zapisano projekt dotyczył określenia obowiązku wyposażenia autobusu, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3.5 tony i ciągnika samochodowego, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony, w homologowany ogranicznik prędkości, ograniczający ich prędkość odpowiednio do 100 km/h i 90 km/h. A jeszcze precyzyjnej - jak czytamy w uzasadnieniu: - Zaproponowana w projekcie zmiana ma na celu dostosowanie do terminologii stosowanej w przepisach Unii Europejskiej i zapewnienie spójności z przepisami homologacyjnymi, które w procedurze homologacji typu pojazdu posługują się kategoriami homologacyjnymi. 14 października projekt wraz z poprawkami Komisji Infrastruktury został uchwalony. Za przyjęciem ustawy głosowało 444 posłów, 1 głos przeciwny, wstrzymujących się nie odnotowano. Poprawki zgłosił także Senat. Te zostały przyjęte i ostatecznie ustawę uchwalono dnia 17 listopada br. Akt przesłano Prezydentowi i 23. bm. nastąpiło podpisanie.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia. (jm)

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP.:

Informacja

o ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Ustawa wprowadza do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym poniższe zmiany:

1) ujednolicenie zasad wydawania wszystkich kategorii zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym. Ustawa wprowadza obowiązek dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia kat. I–IV, istnieje obowiązek dołączenia do tego wniosku dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, natomiast w przypadku złożenia wniosku w kategorii V opłatę za wydanie zezwolenia uiszcza się dopiero po złożeniu wniosku, przed wydaniem zezwolenia. Wprowadzona zmiana ujednolici obowiązek ponoszenia opłat za wydanie zezwoleń we wszystkich kategoriach zezwoleń;

2) odwołanie się w treści przepisu, który ustanawia obowiązek wyposażenia autobusów i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w ogranicznik prędkości, do kategorii pojazdów wymienionych w załączniku do ustawy. Zmiana ta ma na celu dostosowanie terminologii stosowanej w ustawie do terminologii stosowanej w przepisach Unii Europejskiej i zapewnienie spójności z przepisami homologacyjnymi, które w procedurze homologacji typu pojazdu posługują się kategoriami homologacyjnymi;

3) przeniesienie do przepisów ustawy norm wyłączających od obowiązku montowania ograniczników prędkości pojazdy zarejestrowane, w zależności od ich masy, przed 1 stycznia 1988 r. albo przed 1 października 2001 r. Zwolnienia takie były przewidziane w przepisach przejściowych ustaw nowelizujących i dotarcie do nich przez adresatów jest obecnie istotnie utrudnione, ponieważ nie są ujmowane w kolejnych tekstach jednolitych ustawy zmienianej;

4) przekazanie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego kompetencji ministra właściwego do spraw transportu w zakresie wydawania zezwolenia na indywidualne odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że przyczyną wprowadzenia tej zmiany jest bardzo duża liczba wniosków dotyczących odstępstw od warunków technicznych pojazdów (średnio 1400 rocznie), która w przypadku pozostawienia zadania we właściwości ministra właściwego do spraw transportu wymuszałaby stworzenie nowych stanowisk pracy w resorcie do obsługi obywateli w tym zakresie;

5) ograniczenie katalogu pojazdów podlegających kontroli w stacji kontroli pojazdów w związku z wymianą drogomierza. Procedurze związanej z wymianą drogomierza będą podlegać wyłącznie pojazdy, które podlegają rejestracji, tj. pojazdy wskazane w art. 71 ust. 1 ustawy. Procedura nie będzie obejmowała pojazdu wolnobieżnego, z wyjątkiem pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej. Jednocześnie wyłączono z procedury związanej z wymianą drogomierza pojazdy określone w art. 73 ust. 2b i 3 tej ustawy, tj. pojazdy należące do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych, oraz pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową. Zmiana ta ma znaczenie dla bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwego przetwarzania wrażliwych danych dotyczących pojazdów tych służb.

Ponadto ustawa wprowadza także zmiany do:

1) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiany wprowadzone do tej ustawy mają umożliwić ministrowi właściwemu do spraw transportu zwiększenie maksymalnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań obwodnicowych. W dotychczasowym stanie prawnym przepis art. 36a ust. 3 pkt 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg przewiduje 2 mld zł, jako maksymalną kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych. Wprowadzona zmiana przewiduje możliwość zwiększenia tej kwoty, również w ramach już ogłoszonego naboru;

2) ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zmiana wprowadzona do tej ustawy przewiduje przedłużenie o rok, do dnia 31 grudnia 2022 r., stosowania przepisów epizodycznych tej ustawy przewidujących zwiększoną stawkę dopłaty z Funduszu, z kwoty nie wyższej niż 1,00 zł do każdego wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, do kwoty nie wyższej niż 3,00 zł.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem:

1) przepisów dotyczących gromadzenia danych o wydanych zezwoleniach na odstępstwo od warunków technicznych, które wejdą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji dotyczących wydanych odstępstw od warunków technicznych do centralnej ewidencji pojazdów, które wejdą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

2) zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.