Legislacja

Jakie będzie sprawozdanie zbiorcze starosty i wojewody

26 listopada 2012

dae830b240ce8c32011241a1ee924349f2ea29ae

(Fot.: PD@N 448-70)

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zbiorczego sprawozdania z terenu województwa dotyczącego realizacji przez starostów zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami. Projekt sygnowany datą 26 listopada 2012 r. określa zakres informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu z terenu województwa, sporządzanym przez wojewodę i przedstawianym ministrowi właściwemu do spraw transportu, dotyczącym realizacji zadań wykonywanych przez starostów określonych w ustawie z dnia 5 listopada 2011 r. o kierujących pojazdami. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia - przepisy projektowanego rozporządzenia określają szczegółowo wzór i zakres informacji umieszczanych w zbiorczym sprawozdaniu, przygotowywanym przez wojewodów w ramach sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem prze starostę zadań określonych w ww. ustawie, jak również tryb i sposób składania przedmiotowego sprawozdania. Podstawowym celem projektu rozporządzenia jest zapewnienie jednolitej w skali kraju sprawozdawczości w zakresie zadań wykonywanych przez starostów. Coroczne zbiorcze sprawozdania, których dotyczy przedmiotowe rozporządzenie, będą dostarczać informacji na temat pełnionych dotychczas przez starostwa zadań, jak również dodatkowych obowiązków wynikających z ustawy o kierujących pojazdami, związanych z rozszerzeniem nadzoru i kontroli

starostw nad ośrodkami szkolenia kierowców. Zebranie w sprawozdaniu tych informacji umożliwi skuteczniejszy monitoring pełnionych przez starostwa zadań, wynikających z ww. ustawy, w tym w szczególności dostarczy informacji na temat wyników pełnionej przez starostwa kontroli nad ośrodkami szkolenia kierowców. Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia jest ściśle związany z terminami określonymi w art. 139 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. to jest z dniem wejścia w życie przepisów wyżej wymienionej ustawy.