Legislacja

Jest nowe rozporządzenie dot. gospodarki finansowej word-ów

20 lipca 2023

Jest nowe rozporządzenie dot. gospodarki finansowej word-ów
(fot. ilustracyjne/Jolanta Michasiewicz)

We wczorajszym Dzienniku Ustaw pod pozycją 1376 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. Ten oczekiwany akt wykonawczy wejdzie w życie z dniem 3 sierpnia br. - do tej daty obowiązują przepisy dotychczasowe.

Od grudnia 2022 r. trwały prace nad projektem rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej word, [kliknij] [kliknij] wobec zapisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (2022.2589), która wprowadziła zmianę polegającą na dodaniu do art. 119 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym przepisu określającego, że przychodem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego może być dotacja podmiotowa albo celowa, udzielana z budżetu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (2002.1443), które zostało wydane na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia prac legislacyjnych nad projektem nowego rozporządzenia. I ta potrzeba została zrealizowana - w dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie zostało opublikowane (2023.1376). W życie wejdzie 3 sierpnia br. [kliknij] [kliknij]. (jm)