Legislacja

Gospodarka finansowa word - trwają prace nad rozporządzeniem

13 stycznia 2023

Gospodarka finansowa word - trwają prace nad rozporządzeniem
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod pozycją 275 umieszczona jest informacja (wpis z 27 grudnia 2022 r.) o podjętych pracach legislacyjnych nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. Regulowaną kwestią jest przychód ośrodka jakim może być dotacja podmiotowa albo celowa. Przewidywany termin wydania tego aktu wykonawczego określono na III kwartał 2023 r.

Autorzy informacji o podjętych pracach legislacyjnych nad rozporządzeniem wyjaśniają: - art. 121 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768, 1783 i 2589) Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 2589) wprowadziła zmianę polegającą na dodaniu do art. 119 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym przepisu określającego, że przychodem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego może być dotacja podmiotowa albo celowa, udzielana z budżetu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1 i 2, niebędących działalnością gospodarczą. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka (Dz. U. poz. 1443), które zostało wydane na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2023 r.

W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia prac legislacyjnych nad projektem nowego rozporządzenia - skonkludowano. Przewidywany termin wydania tego aktu wykonawczego określono na trzeci kwartał 2023 r. (jm)