Legislacja

Gospodarka finansowa WORD - jest projekt rozporządzenia

8 lutego 2023

Gospodarka finansowa WORD - jest projekt rozporządzenia
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało tekst projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka [kliknij]. Zachowane zostają dotychczasowe uregulowania.

Potrzeba podjętych prac legislacyjnych. Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (2022.2589 [kliknij]) wprowadziła m.in. zmianę polegającą na dodaniu przepisu określającego, że przychodem WORD może być dotacja podmiotowa albo celowa, udzielana z budżetu województwa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań niebędących działalnością gospodarczą. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka [kliknij], które zostało wydane na podstawie art. 121 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia prac legislacyjnych nad projektem nowego rozporządzenia.

Rekomendowane rozwiązania. Jak informują autorzy opublikowanego projektu rozporządzenia, zachowane zostają dotychczasowe uregulowania dotyczące szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. W projekcie wskazano, że wojewódzki ośrodek ruchu drogowego prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Wymieniono także elementy, jakie powinien obejmować roczny plan finansowy ośrodka. Projekt rozporządzenia przewiduje, że wojewódzki ośrodek ruchu drogowego tworzy fundusze: założycielski, zapasowy oraz specjalne. Fundusz zapasowy tworzy się z wygospodarowanych zysków z działalności wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Określono także przeznaczenie funduszu zapasowego. Projektowane rozporządzenie wskazuje, że wojewódzki ośrodek ruchu drogowego prowadzi szczegółową ewidencję przychodów i kosztów odrębnie dla: 1) działalności związanej z prowadzeniem ośrodka szkolenia i egzaminowaniem - jako działalności oświatowej; 2) każdej innej niż określona w pkt 1 działalności - stosując wariant porównawczy rachunków zysków i strat, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do 30-dniowych konsultacji wojewodom, marszałkom województw oraz Krajowemu Stowarzyszeniu Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. (jm)