Legislacja

Jest projekt! Hulajnogi trafiły do wykazu Rady Ministrów!

23 lipca 2019

Jest projekt! Hulajnogi trafiły do wykazu Rady Ministrów!
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu – jak to czytamy w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przy projekcie nr UD564 – Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UD564 dodano Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. To tak oczekiwany projekt dotyczący urządzeń transportu osobistego (uto). Kolejny krok – to posiedzenie Rady Ministrów, dyskusja, ewentualne poprawki, wszystko co ma skutkować przekazaniem projektu do procedowania w Sejmie i dalej.

Istota rozwiązań zapisanych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – powstał z uwagi na potrzebę prawnego uregulowania ruchu urządzeń transportu osobistego na drogach publicznych. Proponowane do uregulowania kwestie dotyczą m.inn.: statusu prawnego urządzenia transportu osobistego (a tym samym użytkownika – kierującego tym urządzeniem, określenie części drogi przeznaczonych do ruchu uto, dopuszczalną prędkość tych ostatnich, uprawnienia oraz minimalny wiek osób poruszających się przy użyciu tych urządzeń.

I tak w ustawie – Prawo o ruchu drogowym znajdzie się definicja uto. Zacytujmy tu fragment zapisu przywołanego Wykazu: - i określają dla tego urządzenia maksymalne wymiary (szerokości nieprzekraczająca w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczająca 1,25 m), masę własną (nieprzekraczającą 20 kg) oraz maksymalną prędkość jazdy ograniczoną konstrukcyjnie do 25 km/h, jak również źródło napędu (napęd elektryczny). Zgodnie z projektowaną regulacją, urządzenie transportu osobistego objęte zostało definicją roweru, dlatego też kierujący tym urządzeniem może korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerów (droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów) i jest obowiązany posiadać uprawnienia do kierowania takie same jak w przypadku roweru (m.in. karta rowerowa). Z tego względu, osoby poniżej 10 roku życia (granica wieku dla możliwości uzyskania karty rowerowej) nie mogą korzystać z urządzeń transportu osobistego. Dodatkowo, dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spełnienia wymagań ustawowych przez urządzenia transportu osobistego, projekt ustawy zabrania używania na drodze publicznej urządzenia wyposażonego w napęd elektryczny innego niż urządzenie transportu osobistego, a także wprowadza kary administracyjne dla podmiotu świadczącego sprzedaż lub usługi wypożyczenia urządzeń transportu osobistego, które nie będą spełniały wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 47 oraz 47b ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Pojazd elektryczny lekki - w ustawie o elektromobilności. Projekt ustawy przewiduje także nowelizację ustawy o elektromobilności. Tu znajdujemy pojęcie pojazdu elektrycznego lekkiego. Czyli: - (…) dodając nowy pkt 12a w art. 2. Przepis ten wprowadza pojęcie pojazdu elektrycznego lekkiego, zdefiniowanego jako pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 47, wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, oraz pkt 47b ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Dodany art. 9a ustawy o elektromobilności nakłada na podmiot prowadzący sprzedaż lub świadczący usługi wypożyczenia pojazdów elektrycznych lekkich obowiązek zapewnienia, aby sprzedawane lub wypożyczane pojazdy elektryczne lekkie (rowery wyposażone w pomocniczy napęd elektryczny oraz urządzenia transportu osobistego) spełniały wymagania o których mowa w art. 2 pkt 47 oraz 47b ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jednocześnie w art. 45 ust. 1 ustawy o elektromobilności przewidziane zostały – dla podmiotu, który nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 9a wskazanej ustawy – sankcje w postaci kary, którą wymierza (zgodnie ze zmienionym ust.1 i 3 w art. 46 tej ustawy) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wskazanie wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako organu właściwego do wymierzenia kary, wynika z zakresu zadań Inspekcji Handlowej, określonego w art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 oraz z 2019 r. poz. 1030), obejmującego m.in. kontrolę legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług. Projekt ustawy zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym urządzenia wyposażone w napęd elektryczny niespełniające wymagań określonych w art. 2 pkt 47b ustawy – Prawo o ruchu drogowym (tj. długość, szerokość, masa własna, prędkość) przeznaczone do używania na drodze publicznej powinny zostać dostosowane do tych wymagań w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W ramach konsultacji publicznych projekt trafi do 36 podmiotów. Ponadto zostanie on umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał br. Czyli do końca września projekt może trafić do Sejmu. (jm)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt nr UD564 [kliknij]