Legislacja

Kilka zdań o pracy zespołu doradczego

1 sierpnia 2017

Kilka zdań o pracy zespołu doradczego
Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy powołany przez ministra infrastruktury i budownictwa (stosowne zarządzenie obowiązuje z dniem 5 sierpnia 2016 r.) (fot. MIB)

Za kilka dni mnie rok jak 5 sierpnia 2016 r. minister powołał Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Powołanego zarządzeniem nr 35 z dnia 4 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. Poz. 59, weszło w życie z dniem 5.8.2016). O jego pracach pisaliśmy już kilkakrotnie. Dzisiaj informacja, której udzielił Jerzy Szmit w odpowiedzi na zapytanie posła Andrzeja Kobylarza. Według stanu na ostatnie dni czerwca minister podsumowywał, iż dotychczas odbyło się 14 posiedzeń Zespołu w następujących terminach: w 2016 r.: 19 września, 10 października, 24 października, 21 listopada, 13 grudnia, w 2017 r.: 16 stycznia, 23 stycznia, 31 stycznia, 7 lutego, 21 lutego, 7 marca, 22 marca, 11 kwietnia oraz 17 maja. Z uwagi na doradczy charakter Zespołu nie przewiduje się rozpowszechniania treści protokołów z posiedzeń Zespołu. I dalej czytamy: - Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw transportu, a do jego zadań należy w szczególności analiza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz opracowanie propozycji zmian w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Podczas posiedzeń Zespołu zidentyfikowano obszary systemu szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy, a następnie przeanalizowano je pod kątem wad i zalet. Przedmiotem prac Zespołu były następujące tematy:

1. Szkolnictwo publiczne;

2. Działalność ośrodków szkolenia kierowców i nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców;

3. Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na instruktorów, nadzór, doszkalanie;

4. Kształcenie kandydatów na kierowców (programy szkoleń);

5. Doszkalanie kierowców zawodowych;

6. Działalność ośrodków doskonalenia techniki jazdy i nadzór (programy szkolenia);

7. Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na instruktorów techniki jazdy, nadzór, doszkalanie;

8. Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na egzaminatorów, nadzór, doszkalanie, wynagrodzenia;

9. Egzaminowanie kandydatów na kierowców na poszczególne kategorie prawa jazdy (system egzaminowania, kryteria egzaminu państwowego, programy egzaminów);

10. Działalność WORD-ów, nadzór.

- Obecnie Zespół opracowuje propozycje zmian obowiązujących przepisów. Prace w tym zakresie nie zostały jednak jeszcze zakończone. Pamiętajmy, iż informacja ministra opatrzona jest datą 28 czerwca br. - Jednocześnie należy wskazać, że wszystkie przedstawiane przez Zespół wnioski i uwagi mają charakter doradczy. Z uwagi na fakt, że prace Zespołu nadal trwają, a jednocześnie nie stworzono planu pracy Zespołu, w chwili obecnej nie jest możliwe określenie terminu podjęcia w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wiążących decyzji, a także zakresu projektowanych zmian. Projekt ustawy, po wypracowaniu jego ostatecznego kształtu, zostanie przekazany w ramach obowiązującej procedury legislacyjnej do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych - zakończył swoją informację Jerzy Szmit. (jm)