Legislacja

Minimalna stawka za godz.: 13,70 zł

1 sierpnia 2017

Minimalna stawka za godz.: 13,70 zł

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia wnioskowanego przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku.

Akt swoją podstawę prawną znajduje w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 2 ust. 5). I tak od 1 stycznia 2018 r.:

- 13,70 zł – ma wynosić minimalna stawka godzinowa;

- 2100 zł – ma wynosić minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: - W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2018 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br. Uwzględniając sytuację na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji. (…) Powyższe kwoty uwzględniają warunki określone w art. 5 ustawy, tj.: - zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2017 r. o prognozowany na 2018 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2018 r., - zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2017 r. z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (99,4 %), a prognozowanym (101,7%) wzrostem cen w 2016 r. W przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 6 czerwca br. „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2018” przewidziano następujące prognozy: - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,3%, - realny przyrost PKB - 3,8%. Zaproponowane w projekcie rozporządzenia wysokości minimalnego wynagrodzenia są wyższe niż obligatoryjne minimum wynikające z art. 5 ustawy, które wynosi: 2049,30 zł w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 13,30 zł w przypadku minimalnej stawki godzinowej. Zgodnie z ustawą, wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, tj. odpowiednio 2 080 zł oraz 13,50 zł.

Kończą się właśnie 7. dniowe konsultacje międzyresortowe. Rozporządzenie ma obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. (jm)

Słowa kluczowe przedsiębiorcy