Legislacja

Kolejna nowela kodeksu drogowego

1 października 2010

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, wśród wielu nowych regulacji prawnych ustawodawca przewidział zmianę w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. W rozdziale poświęconym warunkom dopuszczenia pojazdu do ruchu zmieniono art. 73 ust. 3a. "3a. Producent blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów, a także starostowie przekazują odpłatnie wojewodzie mazowieckiemu odpowiednio: blankiety dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów, a także zalegalizowane tablice rejestracyjne niezbędne do rejestracji, o której mowa w art. 76 ust. 4. Informacje dotyczące przekazanych blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji oraz tablic rejestracyjnych podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne".". Zmiana obowiązuje z dniem 1 stycznia 2010 r.

Źródło ZBIÓR PRAWA – „Przepisy ogólnego zastosowania”