Legislacja

Kolejna nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym - opublikowana

18 października 2011

d41d91975cb4e98582d5595127be7d46aabcdc71

d10e2e5c54002066c1e014bf890a24dc25273ec1(Fot.: PD@N 402-19-20jm) ^ pojazdy używane do celów specjalnych

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.Nowela reguluje zmiany dotyczące pojazdów nienormatywnych. Ustawodawca wprowadził m.inn. nowe i zmienił dotychczas obowiązujące definicje.

35a) pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;

35b) ładunek niepodzielny - ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków;

35c) pilot - osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu;

37) pojazd używany do celów specjalnych - pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną.

Art. 64. 1.Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem:

1)uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy;

2)przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt 1;

3)pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku gdy pojazd przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

a)długość - 23 m,

b)szerokość - 3,2 m,

c)wysokość - 4,5 m,

d)rzeczywista masa całkowita - 60 t;

4)zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym.

2.Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I lub kategorii II.

3.Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I-VII oraz drogi, po których pojazdy te mogą się poruszać, są określone w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy.

4.Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo wypis z zezwolenia w przypadku zezwolenia kategorii I.

5.Organ wydający zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego prowadzi rejestr wydanych zezwoleń. W rejestrze umieszcza się następujące dane:

1)numer zezwolenia;

2)datę wydania zezwolenia;

3)kategorię zezwolenia;

4)podmiotu, na który zezwolenie zostało wydane;

5)pojazdu lub zespołu pojazdów, jeżeli zostały określone w zezwoleniu.

Ustawa zmienia: ustawę o drogach publicznych, ustawę o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym; ustawę o opłacie skarbowej. Dokonane przez ustawodawcę zmiany wchodzą w życie z dniem 19 października 2012 r.