Legislacja

Pierwsze czytanie już we wtorek

9 września 2021

Pierwsze czytanie już we wtorek
Sejm RP. Druk nr 1508. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (tekst projektu) w tym projekt rozporządzenia w sprawie kierowców wykonujących przewóz drogowy (str. 304-339) [kliknij] (fot. Kancelaria Sejmu RP)

Kancelaria Sejmu właśnie poinformowała, iż w dniu 14 września br. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury w trakcie którego będzie miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1508 [kliknij]). Uzasadnienie ma przedstawić minister infrastruktury. Kolejne czytanie/a mogą odbyć się w dniach 15, 16 lub 17 brm. Przypomnijmy - już 16. mamy w tej samej kwestii DYSKUSJĘ NA RATUSZOWEJ. Zachęcamy do zapoznania się z projektami w tym rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Uchylone rozporządzenie. Autorzy projektu ustawy załączyli do niej projekty rozporządzeń wykonawczych. Wśród nich projekt rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Poprzedza je - aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.p. 2010.53.314 oraz t.j. 2017.151), które w związku ze zmianą art. 39i ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, dokonaną na podstawie art. 1 pkt 15 procedowanej ustawy z dnia …. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw zostanie uchylone. W jego miejsce, zgodnie z art. 13 przywołanego aktu, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, jest wydawany nowy akt prawny.

Projektowane rozporządzenie. Projektowane rozporządzenie określi:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;

2) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia: a) kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, b) szkolenia okresowego w formie kursu okresowego oraz cyklu zajęć, o których mowa wart. 39d ust. 3;

3) szczegółowe wymagania dla oprogramowania, przy użyciu którego można prowadzić zajęcia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu oraz warunki jego utrzymania;

4) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

5) zakres tematyczny i liczbę godzin zajęć, które można prowadzić w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

6) rodzaje szkoleń, które można zaliczyć na poczet części zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej i szkolenia okresowego oraz liczbę godzin zajęć, o które na podstawie innych szkoleń można pomniejszyć kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyspieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą, kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną i szkolenie okresowe;

7) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób organizacji i przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;

8) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób: a) postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej i szkolenia okresowego, b) prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szkolenia;

9) wzory dokumentów związanych z prowadzeniem szkolenia;

10) wysokość opłaty: a) za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia,

b) za wydanie zgody na prowadzenie szkolenia w ramach kursu kwalifikacyjnego i szkolenia okresowego w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, c) za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego.

Najbliższe - 37. posiedzenie Sejmu RP zapowiedziano na 15, 16 i 17 września. Przewidziano możliwość uzupełnienia porządku dziennego o Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. (jm)