Legislacja

Komisja Infrastruktury w sprawie Kodeksu karnego i ekranów akustycznych

9 października 2014

Obradowała Komisja Infrastruktury, posiedzenie oznaczone numerem 278. Realizując porządek obrad posłowie rozpatrzyli projekt opinii dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2586). Przedstawiał przewodniczący podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa poseł Jerzy Szmit. Rozpatrzono także Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli organizacji i nadzoru nad ruchem drogowym - przedstawiał Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK. Ostatnim punktem obrad była Informacja NIK o wynikach kontroli zasadności budowy ekranów akustycznych i przepustów (przejść dla zwierząt) na autostradzie A2 i innych wybranych odcinkach dróg – tutaj przedstawiającym był także prezes NIK.