Legislacja

Komisyjny projekt ustawy – Prawo o ruchu drogowym

24 października 2020

Komisyjny projekt ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Sejmie RP do rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury oczekuje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Nowelizacja dotyczy umożliwienia wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy, co należy do zadań własnych powiatu, w sytuacji gdy pojazd nie jest odbierany przez właściciela albo gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela pojazdu. 1. października projekt wpłynął do sejmu – druk nr 690, następnie skierowany został do I. czytania w komisjach, właśnie w Komisji Infrastruktury. W art. 79 omawianej ustawy m.inn. wprowadza się następujące ust. 1a w brzmieniu: „1a. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek starosty który usunął pojazd z drogi, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2, jeżeli pomimo powiadomienia, o którym mowa w art. 130a ust. 10, właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia.

Terminu pierwszego czytania nie ustalono. Ustawa ma obowiązywać 14 dni po jej publikacji. (jm)