Legislacja

Starosta nie chce ponosić kosztów ubezpieczenia pojazdu usuniętego z drogi

6 października 2020

Starosta nie chce ponosić kosztów ubezpieczenia pojazdu usuniętego z drogi
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Sejmie RP zarejestrowano - wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji - komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy on umożliwienia wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy, co należy do zadań własnych powiatu, w sytuacji gdy pojazd nie jest odbierany przez właściciela albo gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela pojazdu. Marszałek Sejmu może skierować taki projekt do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii – tak też się stało.

Propozycja zmian. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  w art. 79 komisja proponuje dodanie ustępów 1a-1c w brzmieniu: „1a. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek starosty który usunął pojazd z drogi, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2, jeżeli pomimo powiadomienia, o którym mowa w art. 130a ust. 10, właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. 1b. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1a,Inie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w art. 130a ust. 10. 1c. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio, jeżeli w terminie: 1) 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru, mimo że w jej poszukiwaniu dołożono należytej staranności; 2) 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie zostało wysłane powiadomienie, o którym mowa w art. 130a ust. 10, ze względu na okoliczności określone w art. 130a ust. 10c.”.

Uzasadnienie. Potrzebą i celem uchwalenia nowelizującej ustawy autorzy uzasadniają przeprowadzoną analizą tytułowego problemu. Dzięki proponowanym zmianom możliwe ma być wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, co należy do zadań własnych powiatu, w sytuacji gdy pojazd nie jest odbierany przez właściciela albo gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela pojazdu – przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za taki pojazd.

W aktualnym stanie prawnym po usunięciu pojazdu z drogi, na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku takiego pojazdu na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Wniosek do sądu może być złożony nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia takiego powiadomienia. Jeżeli ustalenie właściciela nie jest możliwe, wniosek do sądu może być złożony po upływie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu. Do czasu prawomocnego orzeczenia sądu starosta jest zobowiązany nie tylko przechowywać taki pojazd na strzeżonym parkingu, ale także opłacać składkę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej. (jm)