Legislacja

Krajowy pełnomocnik ds. bezpieczeństwa drogowego?

20 grudnia 2019

Krajowy pełnomocnik ds. bezpieczeństwa drogowego?
Krzysztof Śmiszek, poseł na Sejm IX kadencji. 19.12.2019 – 2 posiedzenie Sejmu RP (fot. screen)

Czy minister powoła krajowego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego? – pyta Krzysztof Śmiszek, poseł na Sejm RP. My przypominamy, iż taki urząd już był powołany i po kilku miesiącach zlikwidowany.

W poszukiwaniu rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa. Poseł Krzysztof Śmiszek zaadresował do ministra infrastruktury interpelację (nr 286) w sprawie kształtowania infrastruktury drogowej w obszarach miast. Alarmującymi nazywa dane na temat ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Przywołuje je: - Według raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2018 roku 803 pieszych poniosło śmierć w wyniku potrącenia. Piesi wraz z rowerzystami stanowią 38% śmiertelnych ofiar wypadków, a w dużych miastach ich udział wynosi aż 60%. Głównym czynnikiem wpływającym na śmiertelność w wypadkach drogowych jest nadmierna prędkość, dlatego szczególnie dla obszarów zabudowanych należy wdrożyć rozwiązania legislacyjne, infrastrukturalne i organizacyjne, które pozwolą na uspokojenie ruchu.

Poseł zadaje pytania dotyczące rozwiązań legalizacyjnych, które – jego zdaniem - mogą znacznie wpłynąć na bezpieczeństwo pieszych:

1. Czy ministerstwo planuje zwiększenie liczby fotoradarów (obecnie jest ich zaledwie ponad 400)?

2. Czy zostanie przywrócone prawo do instalowania nieoznakowanych fotoradarów przez gminy?

3. Czy ministerstwo planuje rezygnację z dopuszczenia podwyższonego nocnego limitu prędkości w miastach do 60km/h w godzinach 23:00 - 5:00, kiedy warunki widoczności są gorsze?

4. Czy minister powoła krajowego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Pełnomocnik ds. brd. Pytanie dotyczące powołania krajowego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego potwierdza oczekiwania utworzenia pewnego rodzaju centrum, stosownie wyposażonego w odpowiednie środki finansowe, które w jednym miejscu skupi wszelkie działania w zakresie brd. Czy ma być to pełnomocnik rządu?

Przypomnijmy, iż 12 maja 2015 r. rozporządzeniem Rady Ministrów został ustanowiony urząd - Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Niestety już 30 listopada 2016 r. został zniesiony. Do jego zadań wpisano: analizę, ocenę i wdrożenie zaleceń i rekomendacji wynikających z przeglądu: struktury instytucjonalnej zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego; systemu finansowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; systemu kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; systemu badań wypadków w transporcie i w ruchu drogowym. Zadania miał wykonywać we współdziałaniu z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych, Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich oraz właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. Jego kompetencją było występowanie do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do zakresu jego zadań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska. Miał podejmować współpracę z organami administracji publicznej, mógł podejmować współpracę z organizacjami pozarządowymi. Choć początkowo pełnomocnik miał zajmować się zadaniem zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych, ostatecznie zakres ten rozszerzono o ogół wypadków w transporcie. Stanowisko to objął Paweł Olszewski – dzisiejszy przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury – niestety na bardzo krótko. Nie miał następcy. Urząd pełnomocnika zniesiono.

Uzasadnienie. Wówczas też w swoim raporcie Bank Światowy wskazywał, że brak takiej instytucji jest przyczyną słabych wyników Polski w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, że Polska potrzebuje silnej instytucji wiodącej ds. brd., przede wszystkim z istotną władzą wykonawczą. Przypominano, iż istniejąca Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) została powołana 1 stycznia 2002 r. na mocy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, jedynie jako międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przewodniczącym KRBRD jest minister odpowiedzialny za transport, zaś jego zastępcami są: sekretarz lub podsekretarz stanu w MSW oraz sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie odpowiedzialnym za transport. Do zadań KRBRD należy między innymi opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa na drogach, zlecanie badań naukowych i inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rada prowadzi też działalność edukacyjno-informacyjną i współpracuje z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi. Uzasadniając powołanie pełnomocnika mówiono o nieskoordynowanych i niewystarczających działaniach ok. 10 instytucji, o rozmytej odpowiedzialności, o potrzebie działań systemowych.

Ciekawi jesteśmy dzisiejszych decyzji – czy zostanie powołany pełnomocnik – umocowany ustawowo, posiadający wpływ na poszczególne resorty, dysponujący budżetem stosownym do wagi zagadnienia? Skuteczny! Czekamy na odpowiedź resortu. (jm)