Legislacja

Bezpieczeństwo transportu i ruchu drogowego bez pełnomocnika

9 sierpnia 2016

77942bc5e9aca4aa08a38f6360ba57143f450ac7

Paweł Olszewski: 12 maja 2015 został powołany na stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. W wyborach w 2015 r. ponownie został wybrany do Sejmu, otrzymując 14 438 głosów (poseł na Sejm V-VIII kadencji). W listopadzie 2015 zakończył pełnienie funkcji wiceministra. (544-64 fot. www.pawelolszewski.pl)

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Akt ustanawiający Pełnomocnika ogłoszony został na początku 2015 roku. W uzasadnieniu tego działania mówi się o braku potrzeby dalszego funkcjonowania Pełnomocnika – był nim sekretarz stanu w resorcie – oraz potrzebą pilnego uporządkowania systemu prawnego w tym zakresie. Do zadań Pełnomocnika należą: analiza, ocena i wdrożenie zaleceń i rekomendacji wynikających z struktury instytucjonalnej zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego; systemu finansowania działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; systemu kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; systemu badań wypadków w transporcie i w ruchu drogowym. Zobowiązany był dowykonywania swoje zadania we współdziałaniu z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych, Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich oraz właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. Mógł występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do zakresu jego zadań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska. Dla realizacji zadań miał współpracować z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – określało obowiązujące jeszcze dzisiaj rozporządzenie. Powołanie w 2015 pełnomocnika było też spełnieniem postulatu NIK, która w 2014 roku wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o ustanowienie organu koordynującego problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kto i jak przejmie te działania? Czy kompetencje zostaną rozproszone? Czy może jednak powstanie postulowany przez wiele środowisk zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego jeden silny ośrodek koordynujący stosowne działania i umocowany w odpowiednie narzędzia?