Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury o stosowaniu barier betonowych

30 lipca 2020

Ministerstwo Infrastruktury o stosowaniu barier betonowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Dziś w sprawie niestosowania na polskich drogach urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a dokładnie - betonowych barier ochronnych, wypowiada się przedstawiciel ministerstwa infrastruktury. Barier betonowych, bo posiadających wysoki poziom powstrzymywania – jak to oceniają znawcy przedmiotu - predysponowanych do zastosowania w miejscach najbardziej niebezpiecznych, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo przerwania czy „przebicia” urządzeń ochronnych.

Przed resortem infrastruktury zostało postawione pytanie o ewentualne działania w celu opracowania i wprowadzenia przepisów techniczno-budowlanych określających sposób projektowania i stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym drogowych barier ochronnych na drogach wszystkich kategorii. Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie, informuje, iż stosowanie systemów powstrzymujących pojazdy na drogowych obiektach inżynierskich regulują w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.). Regulacje te obejmują jedynie podstawowe kwestie stosowania drogowych barier ochronnych, a w szczególności nakazują zabezpieczanie pojazdów i pieszych przed zjechaniem i upadkiem z obiektu. W zakresie parametrów technicznych oraz sposobu określania ich właściwości, przepisy rozporządzenia odsyłają do pakietu norm zharmonizowanych PN-EN 1317. Wybór rodzaju, parametrów funkcjonalnych i materiałów z jakich wykonane są bariery, uzależnia się w szczególności od konstrukcji obiektu, zagrożeń i warunków ruchu panujących na tym obiekcie. O rodzaju i parametrach zastosowanej bariery, przebadanej na zgodność z normą, decyduje zarządca drogi lub projektant działający na jego zlecenie, dostosowując je do konstrukcji obiektu, prędkości miarodajnej pojazdów dopuszczonych do ruchu po obiekcie oraz prognozowanego natężenia ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem struktury rodzajowej tego ruchu.

I ważne podkreślenia: - Nie istnieją w Polsce ograniczenia uniemożliwiające stosowanie betonowych barier ochronnych, poza ograniczeniami wynikającymi wyłącznie z ich właściwości funkcjonalno-użytkowych, które dotyczą każdego rodzaju bariery.

Parametry drogowych barier ochronnych przyjmuje się zgodnie z zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Ww. dokument nie stanowi jednak przepisów prawa powszechnie obowiązującego i dotyczy wyłącznie dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Podejmowane były próby nowelizacji tych wytycznych. Niestety bezskuteczne wobec braku możliwości uzgodnienia ich ze środowiskiem producentów i barier i wypracowania wspólnego stanowiska. Prace te zostały porzucone - informuje resort. GDDKiA we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – w ramach projektu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) - zleciły stosowne prace badawcze. (jm)