Legislacja

Ministerstwo nie utajni pytań egzaminacyjnych – informuje wiceminister Rafał Weber

24 lutego 2023

Ministerstwo nie utajni pytań egzaminacyjnych – informuje wiceminister Rafał Weber
(fot. Jolanta Michasiewicz)

- „Ministerstwo Infrastruktury nie utajni pytań na egzaminie państwowym na prawo jazdy i pozwolenie na kierowanie tramwajem” - konkluduje odpowiedź udzieloną grupie posłów wiceminister Rafał Weber. Informacja dotyczy planowanych zmian w ustawie o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, w której - jak zapowiadano jeszcze w grudniu 2022 r. - przewidziano utajnienie testów. To ważna informacja dla branży, która w tej kwestii została wysłuchana.

Posłowie w sprawie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. W ostatnich dniach listopada ubiegłego roku grupa posłów skierowała do ministra infrastruktury Interpelację oznaczoną numerem 37445 w sprawie planowanych zmian w ustawie o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw w zakresie [kliknij]. Informowaliśmy o tym wystąpieniu w grudniu [kliknij]. W IV kwartale ub.r. miały być też zakończone ministerialne prace nad projektem, nie stało się tak. Niestety dotychczas opublikowane zostały wyłącznie założenia nowelizacji. Nie podano także nowego terminu przyjęcia projektu przez RM. Przypomnijmy, ten termin przesuwano już kilkakrotnie.

Utajnienie bazy pytań. Autorzy projektu - resort infrastruktury - informowali o celowości zmian i szczegółowych rozwiązaniach. A tu m.inn.: „- Projekt ustawy ma na celu poprawę systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców co będzie miało wpływ przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich obywateli. Projekt ustawy: (…) - wprowadza ograniczenie, że pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie będą stanowiły informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, (…)”. Posłowie pisali: - Budzi wątpliwości obywateli, czy właściwym rozwiązaniem, które przyczynić ma się do osiągnięcia powyższego zamierzenia, jest utajnienie (ujmując ogólnikowo) pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy. Dokonanie nowelizacji przepisów o takim założeniu spowoduje brak społecznej kontroli nad treścią tychże pytań i odpowiedziami uznawanymi za poprawne. Niejednokrotnie zdarzały się pomyłki w bazie pytań egzaminacyjnych, które wyłapywane były przez obywateli i w następstwie korygowane przez odpowiednie organy. I uzasadniali: - Biorąc pod uwagę, jak ważne dla szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest właściwe i efektywne szkolenie przyszłych kierowców, a przede wszystkim wpajanie im prawidłowych nawyków, konieczne jest, by pytania, z jakimi mają zmierzyć się przyszli kierowcy na egzaminie teoretycznym, były zweryfikowane i poprawne. Udostępnienie bazy tych pytań do powszechnej wiadomości przyczynia się do poprawy stopnia ich bezbłędności. I kontynuowali: - W przypadku egzaminu teoretycznego nierzadko jedna odpowiedź udzielona przez zdającego, a uznana przez system za niepoprawną, może zaważyć na uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu. Równie istotną kwestią jest fakt, iż każdy egzamin jest płatny, więc dodatkowo istotne jest, by po stronie zdających nie generować niepotrzebnie dodatkowych kosztów. Warto wskazać ubocznie w tym miejscu, że o uzyskanie prawa jazdy głównie ubiegają się osoby młode, które nie mają dużych zasobów finansowych, a cały proces uzyskania prawa jazdy jest bardzo kosztowny. Zatem także z tego względu należy dbać o to, by osoby posiadające odpowiednią wiedzę na temat zasad ruchu drogowego nie były narażone na niezdanie tego egzaminu z powodu ewentualnych pomyłek dotyczących poprawnej odpowiedzi na konkretne pytanie.

Wyjaśnienia resortu. Odpowiedzialny za opracowanie projektu Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie infrastruktury - w korespondencji z 22 lutego 2023 r. odpowiada i wyjaśnia:

Pytanie. W jaki sposób zdaniem autorów planowanej nowelizacji utajnienie pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym przyczyni się do poprawy systemu szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców?

Odpowiedź wiceministra R. Webera: Ministerstwo Infrastruktury nie utajni pytań na egzaminie państwowym na prawo jazdy i pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Pytanie. Co w przypadku zdającego egzamin teoretyczny na prawo jazdy, który będzie miał wątpliwość co do uznania udzielonej przez niego odpowiedzi za niepoprawną? Jaka będzie ścieżka administracyjna do weryfikacji tych wątpliwości?

Odpowiedź wiceministra R. Webera: Stosownie do przepisu art. 52a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) „Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, podmiot organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.”. Zacytowana regulacja prawa umożliwia i będzie umożliwiać w sytuacji uznania udzielonej odpowiedzi za nieprawidłową zapoznanie się przez zdającego z pytaniem, na które udzielił odpowiedzi negatywnej według systemu. Należy zauważyć, że procedura w tym zakresie nie ulegnie zmianie.

Pytanie. W jaki sposób weryfikowane będą - według założeń omawianej nowelizacji - pytania egzaminacyjne?

Odpowiedź wiceministra R. Webera: Sposób weryfikowania pytań egzaminacyjnych został szczegółowo zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2494). I tak zgodnie z treścią § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia „W celu zapewnienia zgodności pytań egzaminacyjnych z obowiązującym stanem prawnym i ich właściwego poziomu merytorycznego przewodniczący komisji, odpowiednio do potrzeb, wyznacza grupy robocze spośród członków komisji oraz wyznacza lidera dla każdej grupy, której zadaniem jest ocena wpływu obowiązujących przepisów lub ogłoszonych zmian przepisów na potrzebę opracowania nowego pytania egzaminacyjnego albo weryfikację istniejącego pytania egzaminacyjnego.”. (jm)