Legislacja

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu PFSSK i jego stanowisko

29 listopada 2011

Z ostatniej chwili: Ministerstwo Infrastruktury (dzisiejsze Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w połowie listopada br. skierowało projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Projekty rozporządzeń w ramach uzgodnień społecznych miało być udostępnione między innymi: Polskiemu Stowarzyszeniu Motorowemu, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Krajowemu Stowarzyszeniu Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, N.S.Z.Z. Kierowców i pracowników zaplecza technicznego motoryzacji, Polskiemu Związkowi Motorowemu, Lidze Obrony Kraju, Polskiemu Związkowi Automobilowemu, Instytutowi Transportu Samochodowego, Polskiej Izbie Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. To organizacje reprezentujące środowisko szkoleniowców pracujących z kandydatami na kierowców, kierowcami, instruktorami. I oto poniżej przekazujemy sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Ostateczny dokument zostanie przesłany ustawodawcy. Liczymy na opinie i wypowiedzi, które pilnie prześlemy Federacji. W oczekiwaniu: tygodnik@prawodrogowe.pl

4b571d19ebebe583e739bd92405df7582ee00fc3

410eadb22e89074ad3fa747586ce69f7f071bffb

Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu PFSSK

W dniu 29 listopada 2011 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu PFSSK, poświęcone przygotowaniu opinii na temat projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zaproponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Po otwarciu posiedzenia, Prezes Krzysztof Szymański omówił i przedstawił krytyczne stanowisko Zarządu w kwestii zaproponowanych zmian ustawowych. W pierwszej części spotkania odbyła się burzliwa dyskusja, dotycząca projektów programów szkolenia dla kat. A, B, C, D, AM, szkoleń instruktorów oraz tzw. warsztatów dla instruktorów. W drugiej części spotkania omówiono i sformułowano wnioski dotyczące niezbędnych i koniecznych poprawek do ustawy o kierujących. W swoich wystąpieniach, prezesi regionalnych stowarzyszeń jednoznacznie i bardzo krytycznie omawiali przygotowane przez resort projekty. Zwracano uwagę na:

* nadmiernie rozbudowaną sprawozdawczość;

* brak logiki i konsekwencji w minimach programowych.

Brak logiki w minimach programowych

Zwiększenie minimów programowych zagadnień teoretycznych (na przykład budowy silnika) kosztem liczby godzin przeznaczonych na przepisy ruchu drogowego i co najważniejsze praktycznej nauki jazdy. Przykładem jest program dla kat. A, gdzie zmniejsza się ilość praktycznej nauki jazdy z 20 godzin do 16 godzin a zajęcia teoretyczne z budowy i techniki jazdy powiększa się do16 godzin prowadzonych w sali wykładowej w formie pogadanek i opowiadań.

Nadmierna biurokratyzacja procesu szkolenia

Opinia wszystkich obecnych na temat zbiurokratyzowania procesu szkolenia była jednoznaczna. Dotyczy to:

* wprowadzenia karty kursanta uzyskiwanej w starostwie;

* karty przeprowadzonych zajęć w OSK;

* nowo zaproponowanej sprawozdawczości OSK.

Przeprowadzona na posiedzeniu dyskusja, jak również cytowane przez Kolegów informacje ze źródeł internetowych (opinie, komentarze, fora dyskusyjne) na ten temat wskazują dobitnie na zagrożenia dla sprawności przeprowadzanych zajęć i konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów a w konsekwencji również cen za szkolenie.

Brak nowoczesnych rozwiązań w procesie szkolenia

Wielokrotnie zwracano uwagę na brak odniesień do powszechnie stosowanych i wprowadzanych w motoryzacji od wielu lat nowoczesnych rozwiązań i technologii:

* alternatywne zasilanie silników spalinowych;

* używanie gazu LPG i CNG;

* silniki hybrydowe i elektryczne;

* systemy doładowań, takie jak sprężarki i turbiny;

* nowoczesne układy zapłonu ,wtrysku paliwa;

* utrzymywanie anachronizmów z poprzedniej epoki, jak redukcja biegów z podwójnym wysprzęglaniem.

Obligatoryjne, coroczne szkolenia instruktorów

Zwrócono uwagę, że koszt 3-dniowych corocznych warsztatów szkoleniowych dla instruktorów w proponowanej formule wyniesie kilka tysięcy złotych, pokrywanych przez pracodawcę lub instruktora.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że proponowane rozwiązania nie przyczynią się do podniesienia jakości szkolenia ani do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mogą niepotrzebnie wydłużyć i utrudnić kursantom proces uzyskiwania praw jazdy, a Ośrodkom Szkolenia Kierowców proces szkolenia.

Nierównoprawne traktowanie podmiotów gospodarczych w branży szkolenia kierowców

Zwrócono uwagę na nierównoprawny sposób traktowania OSK w stosunku do nowo powstających ODTJ i OSK spełniających dodatkowe wymagania (tak zwanych superośrodków).

Dostrzegamy problem w organizowaniu szkoleń dla początkujących kierowców przez ODTJ, których program szkolenia wzbudza powszechne kontrowersje (16 godzin teorii i 2 godziny praktyki). Kolejny problem, to brak możliwości organizowania szkoleń e-learingowych przez Ośrodki specjalizujące się w jednej  kategorii. Taka możliwość, bez podania racjonalnych przyczyn, została zarezerwowana wyłącznie dla superośrodków.

Zarząd PFSSK po zapoznaniu się z opinią wyrażaną na temat projektów rozporządzeń do ustawy o kierujących postanowił przekazać ją do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako głos naszego środowiska w ramach zaproponowanych konsultacji.

W imieniu Zarządu dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom z całej Polski za przybycie oraz bardzo zaangażowany udział w Zebraniu i formułowaniu wniosków. Musimy wszyscy mieć nadzieję, że nasz głos w interesie całego środowiska będzie na tyle skuteczny że skłoni Ministra Transportu do wprowadzenia koniecznych zmian.

Wojciech Szemetyłło, wiceprezes Zarządu PFSSK

(Fot.: PD@N 403-38-39)