Legislacja

Z projektu wypadło szkolenie dodatkowe?

26 listopada 2011

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy fragmenty projektów dotyczących wyposażenia ośrodków szkolenia. Dzisiaj kolejny artykuł projektu - poświęcony rodzajem szkoleń. Zestawiliśmy go z zapisem w obowiązującym do 11 lutego 2012 r. tekstem rozporządzenia. Jedyna różnica polega na tym, iż w projekcie nie ma już szkolenia dodatkowego, które miało miejsce każdorazowo po trzykrotnym kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku z części teoretycznej lub odpowiednio z części praktycznej egzaminu państwowego. Jednak w załączonym projekcie książki ewidencji osób szkolonych taka kategoria szkolenia jest przewidziana. W instrukcji wpisywania adnotacji do książki znajdujemy je: (...) 4) w rubryce 11 wpisać literę “P” - szkolenie podstawowe, literę “D” - szkolenie dodatkowe, literę “U” - szkolenie uzupełniające. (...)

33391a5e55baa5df352eb1f6b0d9fd6ef1ed588a

Tekst obowiązujący

Tekst projektowany

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

(Dz. U. 2005, Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.)

Projekt z dnia 14.11.2011 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

(...) Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

§ 5. 1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie podlega szkoleniu, które obejmuje:

1) szkolenie podstawowe - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia;

2) szkolenie dodatkowe - każdorazowo po trzykrotnym kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku z części teoretycznej lub odpowiednio z części praktycznej egzaminu państwowego;

3) szkolenie uzupełniające - przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej.

2. Szkolenie:

1) podstawowe i dodatkowe przeprowadza się zgodnie z programem szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) uzupełniające - przeprowadza się w zakresie ustalonym przez osobę szkoloną i kierownika ośrodka szkolenia kierowców.

3. Nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego od osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii:

1) B lub B1 - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii C lub D;

2) B - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii B z ograniczeniem do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów. (...)

(...) Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

§ 5. 1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie podlega szkoleniu, które obejmuje:

1) szkolenie podstawowe - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego, w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia;

2) szkolenie uzupełniające - przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej.

2. Szkolenie:

1) podstawowe przeprowadza się zgodnie z programem szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych określonym w załączniku nr.......... Do rozporządzenia;

2) uzupełniające - przeprowadza się w zakresie ustalonym przez osobę szkoloną i kierownika ośrodka szkolenia kierowców.

3. Nie wymaga się ukończenia szkolenia podstawowego od osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii:

1) B lub B1 - jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii C lub D;

2) A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D - jeżeli posiadają odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia tylko pojazdów z automatyczną skrzynią biegów. (...)

 

 

W przyszłym tygodniu procedury proponowane w projekcie w stosunku do osoby,

która zgłasza się do ośrodka w celu odbycia szkolenia podstawowego.

(Fot.: PD@N 403-23)