Legislacja

Nie będzie zwrotu za karty pojazdu

22 czerwca 2006

Związek Powiatów Polskich otrzymał z Ministerstwa Finansów odpowiedź w sprawie ewentualnych rekompensat powiatom utraconych dochodów po zmniejszeniu opłat za karty pojazdów. I tak, według Ministerstwa Finansów wysokość opłat za wydanie karty pojazdu kilkakrotnie ulegała zmianom. Pierwotnie rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu (Dz.U. nr 57, poz. 612) z 1 lipca 1999 r. ustaliło przedmiotową opłatę na 50 zł. W 2001 roku rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z 18 maja 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu (Dz.U. nr 52, poz. 558), podwyższono ją do 55 zł. Następnie rozporządzeniem ministra infrastruktury z 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu (Dz.U. nr 18, poz. 177) stawka opłaty została ustalona na poziomie 500 zł. Znaczny wzrost opłaty podyktowany był nie wzrostem kosztów z tytułu wydania karty pojazdu, ale koniecznością ograniczenia napływu do Polski samochodów niesprawnych i starych. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na fakt, iż zwiększenie opłat za kartę pojazdu do kwoty 500 zł nie wiązało się z dodatkowymi zadaniami dla powiatów, wynikające z tego tytułu środki stanowiły dodatkowe dochody powiatu. W dniu 17 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis rozporządzenia ministra infrastruktury zawyża wysokość opłaty za kartę pojazdu i tym samym wykracza poza zakres upoważnienia zawartego w ustawie Prawo o ruchu drogowym, i w związku z tym jest niezgodny z konstytucją. Według Trybunału ustanowiona w kwestionowanym przepisie opłata stanowi – ze względu na niewspółmierność do rzeczywistych kosztów druku i dystrybucji kart pojazdów – rodzaj daniny publicznej. Zdaniem Trybunału tego rodzaju danina może być nałożona wyłącznie w drodze ustawy, nie zaś przez rozporządzenie. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego minister transportu i budownictwa przygotował rozporządzenie w sprawie opłaty za kartę pojazdu (Dz.U. nr 59, poz. 421), który był przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ustalona w tym rozporządzeniu stawka opłaty za kartę pojazdu w wysokości 75 zł w przypadku pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski po raz pierwszy powoduje zmniejszenie wpływów do budżetów powiatów o 425 zł przy każdej wydanej karcie. W piśmie do Związku Powiatów Polskich Ministerstwo Finansów poinformowało, że w ustawie budżetowej na rok 2006 nie zostały przewidziane środki, które mogłyby być przeznaczone na rekompensaty powiatom wpływów z tytułu obniżenia opłat za karty pojazdów. Według ministerstwa, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, brak jest podstaw prawnych do przekazania z budżetu państwa dodatkowych środków dla powiatów z tytułu zmniejszenia opłat za wydanie kart pojazdów – czytamy w “Gazecie Prawnej”.

Link do źródła: Elektroniczne Prawo Drogowe – akty prawne aktualizowane online – ZAMÓW TERAZ 0-502-659-431

Słowa kluczowe karta pojazdu podatek