Legislacja

Nie ma potrzeby zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych – ocenia resort finansów

27 lutego 2020

Nie ma potrzeby zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych – ocenia resort finansów
Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (fot. MF)

W sprawie przeciwdziałania zaniżaniu odszkodowań przez ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych wystąpiła posłanka Barbara Bartuś, w imieniu resortu odpowiedział Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Resort ocenia, iż w chwili obecnej brak jest potrzeby inicjowania zmian w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Poseł o wysokości odszkodowań komunikacyjnych. W Sejm RP Barbara Bartuś złożyła interpelację - oznaczoną numerem 2010 a zaadresowaną do ministra finansów - w sprawie przeciwdziałania zaniżaniu odszkodowań przez ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Posłanka zapytała czy ministerstwo rozważy wprowadzenie do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych regulacji zobowiązującej ubezpieczyciela do wypłaty odsetek w przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania za szkodę komunikacyjną oraz drugie czy minister weźmie pod uwagę propozycję utworzenia niejawnego rejestru spraw ubezpieczeniowych prowadzonego na potrzeby informacyjne? Posłanka ocenia, iż ubezpieczyciele często pomimo spełnienia wszystkich przesłanek do wypłacenia odszkodowania odmawiają wypłaty lub wypłacają je w wysokości - jak to pisze - rażąco nieproporcjonalnej do szkody. - Możliwym jest, że ubezpieczyciele postępują w ten sposób będąc świadomi tego, że mały odsetek decyzji odmownych lub rażąco niekorzystnych, znajduje swój finał w sądzie. Biorąc pod uwagę ostateczny rozrachunek, dla ubezpieczyciela masowego wydawanie decyzji odmownych wydaje się korzystniejsze niż przyznawanie należnych odszkodowań, proporcjonalnych do zaistniałej szkody. Zaprzecza to jednak idei ubezpieczeń. I konkretna propozycja - wprowadzenie do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych regulacji zobowiązującej ubezpieczyciela, który przegra sprawę w sądzie, do wypłaty specjalnego rodzaju odsetek w wysokości takiej, jak maksymalne odsetki za opóźnienie opisane w Kodeksie cywilnym czyli takie, których wysokość w stosunku rocznym nie może przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny art. 481 paragraf 21). Zmiana mogłaby doprowadzić do sytuacji, iż większa grupa ubezpieczonych wybierałaby drogę sądową. I dalej posłanka proponuje utworzenie niejawnego rejestru spraw ubezpieczeniowych i zobowiązanie ubezpieczycieli prawnie do raportowania zbiorczego za wskazane okresy (kwartalne, półroczne lub roczne) ilości domów, ilości sporów z ubezpieczonymi, które toczyły się przed sądami oraz wyniku tych spraw. W przypadku sporów dotyczących wysokości odszkodowania, rejestr mógłby wykazywać różnicę pomiędzy kwotą przyznaną przez organ ubezpieczeniowy, a kwotą zasądzoną przez sąd. Wgląd do rejestry byłby ograniczony, a co najistotniejsze stwarzał możliwość oceny działań firm ubezpieczeniowych i zbadania racji, jakie przemawiały za odmową oraz stwierdzenia jak często ma miejsce zaniżanie wysokości odszkodowań.

Stanowisko resortu finansów. Wyjaśnienia w imieniu ministra finansów złożył Piotr Nowak, podsekretarz stanu w resorcie. Po szczegółowym przedstawieniu procedur i terminów jakie wynikają z obowiązującego stanu prawnego P. Nowak potwierdza, że już w chwili obecnej w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń opóźnia się z wypłatą odszkodowania, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek za czas opóźnienia na podstawie przepisu art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Wskazuje także, iż niewypłacenie odszkodowania w terminie skutkuje zastosowaniem środków nadzorczych wobec zakładu ubezpieczeń, a wynikają one z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (2019.381 z późn. zm.). Istnieje także możliwość złożenia reklamacji, natomiast Rzecznik Finansowy prowadzi pozasądowe postępowania w sprawie ewentualnych sporów - przypomina.

Odnosząc się do propozycji utworzenia niejawnego rejestru spraw ubezpieczeniowych prowadzonego na potrzeby informacyjne Piotr Nowak zauważa, że w chwili obecnej - na podstawie regulacji art. 102a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych - utworzona została informatyczna baza danych prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie niezbędnym do identyfikacji, weryfikacji i przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego. Informatyczna baza danych obejmuje w szczególności informacje o wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach z umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale I lub II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Opisuje jego działanie i konkluduje: - Mając na uwadze powyższe brak jest w chwili obecnej potrzeby inicjowania zmian w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie wskazanym przez Panią Poseł. (jm)