Legislacja

„Nie zmieniamy zasad parkowania”, to tylko „likwidacja dualizmu pojęciowego” - informuje resort infrastruktury

26 sierpnia 2022

„Nie zmieniamy zasad parkowania”, to tylko „likwidacja dualizmu pojęciowego” - informuje resort infrastruktury
Cytujemy: „4a) droga dla pieszych - drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów”; „9) chodnik - część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;”. Powyżej foto z uzasadnienia wprowadzonych zmian (fot./grafika Ministerstwo Infrastruktury)

Resort infrastruktury informuje, iż od 21 września br. w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych. (…) W dalszym ciągu, jak ma to miejsce obecnie, będzie możliwe zatrzymanie lub postój kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t na drodze dla pieszych, m. in. pod warunkiem, że szerokość chodnika (a więc części składowej drogi dla pieszych, która pozostaje do dyspozycji pieszych) jest nie mniejsza niż 1,5 m. Wobec powyższego - Czy informacja, iż chodnik pozostaje do wyłącznej dyspozycji pieszych i użytkowników urządzeń wspomagających ruch jest nieprawdziwa, czy wprowadzająca w błąd?

Ustawodawca - o czym precyzyjnie informowaliśmy przywołując obowiązujące od 21 września br. zapisy [kliknij] [kliknij] - zmienił definicję „chodnika” (Art. 2 pkt 9) chodnik - część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch) i dodał nową definicję „drogi dla pieszych” (droga dla pieszych - drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów). Czyli na zdefiniowanym tak chodniku wyłączył możliwość parkowania. W 1997 r. czyli 25 lat temu, gdy w życie wchodziła ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i wcześniej ustawodawca chodnik zdefiniował jako: „Art. 2 pkt 9) chodnik - część drogi przeznaczoną dla pieszych”, i tylko tyle. Dziś chodnik otrzymał zmienioną definicję. I tu powstała burza medialna. Wiceminister Rafał Weber podsumowuje: - Zmiana wprowadzona przepisami ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw ma na celu zlikwidowanie obecnie występującego dualizmu pojęciowego.

Dziś Ministerstwo Infrastruktury opublikowało następujący komunikat:

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2022 r. (cytujemy w pełnym brzmieniu [kliknij])

Nie zmieniamy zasad parkowania

W nawiązaniu do nieprawdziwych i wprowadzających w błąd doniesień medialnych informujemy, że znowelizowane przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które będą obowiązywały od 21 września br., w żaden sposób nie zmieniają obowiązującej możliwości zatrzymania lub postoju pojazdu samochodowego na drodze dla pieszych.

- Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z nowych przepisów wynika, że zarządy dróg powinni dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń ani niedogodności dla kierowców, pieszych czy rowerzystów - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W dalszym ciągu, jak ma to miejsce obecnie, będzie możliwe zatrzymanie lub postój kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t na drodze dla pieszych, m. in. pod warunkiem, że szerokość chodnika (a więc części składowej drogi dla pieszych, która pozostaje do dyspozycji pieszych) jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Zmiana wprowadzona przepisami ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw ma na celu zlikwidowanie obecnie występującego dualizmu pojęciowego.

Nowe przepisy techniczno-budowlane, które stosuje się do budowy lub przebudowy dróg publicznych, porządkują definicje ujęte w przepisach i wprowadzają podział drogi dla pieszych na trzy części:

* chodnik - przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;

* pas buforowy, który przylega do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, może być przeznaczony np. do postoju lub zatrzymania pojazdów;

* pas obsługujący, przylegający do chodnika od strony granicy pasa drogowego (np. przy budynku), przeznaczony do pełnienia innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku (np. prowadzenia działalności społeczno-gospodarczej, sytuowania urządzeń drogi lub obiektów małej architektury, np. podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody do budynku).

W uzasadnieniu do projektu ww. ustawy szczegółowo objaśniono powyższe kwestie, obrazując je również graficznie (w załączeniu).

Zgodnie z nowymi przepisami droga dla pieszych musi składać się co najmniej z chodnika, który zapewnia bezpieczne poruszanie się pieszych po przeznaczonej dla nich części drogi.

Ponadto nieprawdziwe są informacje o zmniejszeniu wymaganej szerokości chodnika na drodze dla pieszych. Zgodnie z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi minimalna szerokość chodnika powinna wynosić 1,80 m. Dotychczasowe przepisy wymagały, aby szerokość chodnika odsuniętego od jezdni wynosiła jedynie 1,50 m. Zarówno w obecnych, jak i nowych przepisach dopuszczono możliwość odstępstwa od tych szerokości, ale jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach. Możliwe będzie zwężenie chodnika do nie mniej niż 1 m, ale pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania się osób ze szczególnymi potrzebami.

Z nowych przepisów wynika, że zarządcy dróg powinni dążyć do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które porządkują funkcje poszczególnych części drogi, zwiększają ich czytelność, a w konsekwencji zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.”.

Przed resortem sporo pracy. Cieszy szybka reakcja resortu i odpowiedź na pojawiające się wątpliwości. Teraz równie szybko należy dokonać zmian np. w aktach wykonawczych stosownie używając pojęcia „droga dla pieszych” i „chodnik”, tak aby ich użytkownicy nie mieli wątpliwości. Np. w ustawie o drogach publicznych, czy rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dla przykładu:

* art. 4 ustawy o drogach - „6) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;: i w całej ustawie nic o drodze dla pieszych; lub art. 20, gdzie jest mowa o obowiązkach zarządcy i jest mowa o obowiązku utrzymania nawierzchni chodnika, ale o drodze dla pieszych już nie;

* w tzw. czerwonej księdze - Znak B-35„zakaz postoju”: „W tych miejscach, gdzie obowiązuje zakaz, a możliwe jest dopuszczenie postoju pojazdu poza jezdnią na poboczu, na chodniku lub w zatoce należy:

- wskazać możliwość postoju znakiem D-15, D-18 lub D-19 albo znakiem poziomym P-18 „stanowisko postojowe” lub P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”, ewentualnie

- pod znakiem zakazu umieścić tabliczkę z napisem „Nie dotyczy chodnika (pobocza)”;

* tabliczka T-30a (rys. 5. 2. 18. 2) oznacza „postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika,”. Itd. itp.

Nieśmiało przypominamy też o potrzebie opracowania lub też uaktualnienia pytań testowych używanych podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, tak, aby na pytanie: Czy można parkować na chodniku? Prawidłową odpowiedzią było - NIE. A na pytanie: Czy można parkować na drodze dla pieszych? Prawidłową odpowiedzią było - TAK. Kandydaci na kierowców, chyba będą mieli trudniej. (jm)

(grafika - Ministerstwo Infrastruktury)