Legislacja

Niedozwolone manipulacje tachografem (po 1.1.2022)

4 stycznia 2022

Niedozwolone manipulacje tachografem (po 1.1.2022)
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

Z 1 stycznia br. w życie weszły przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym Wśród wielu regulacji mających poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach mamy także te dotyczące wszelkich manipulacji przy tachografie. Dziś kierowca za takie działania nie tylko otrzymuje karę finansową, ale też traci prawo jazdy na trzy miesiące (2021.2328) [kliknij]).

Utrata prawa jazdy. Za kombinacje czasem pracy kierowcy wykonujący przewozy drogowe zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (punkty dopisane) „Policjant: (…) 2a)ZF) zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, do którego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.3)) lub umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonywał ten przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf:

a) wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,

b) używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,

c) korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,

d) jeżeli tachograf został odłączony;

oraz – art. 135a ust. 1 pkt 2a: „Policjant (…)2a)ZF) zatrzyma prawo jazdy wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, do którego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 lub umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonywał ten przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf:

a) wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi,

b) używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek,

c) korzystając z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf,

d) jeżeli tachograf został odłączony;

Szczegóły - Rozdział 3 pt. Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami, przywołanej ustawy. Utrata prawa jazdy za wskazane kombinacje z czasem pracy prawa jazdy na 3 miesiące. Zatrzymania dokonuje policjant, ale tez inspektor Inspekcji Transportu Drogowego. Kierowca otrzyma pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy, które uprawnia go do jazdy, ale już tylko przez najbliższe 24 godziny. O zdarzeniu powiadamiany jest starosta - podejmujący decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. W sytuacji, gdy mimo to kierowca siada za kierownicę - starosta wyda kolejną decyzję - przedłuży okres zatrzymania uprawnień na okres do 6 miesięcy. Ewentualne dalsze zlekceważenie decyzji to już cofnięcie uprawnień. Jeżeli kierowca będzie chciał odzyskać prawo jazdy – pozostaje mu ponownie procedura identyczna jaka obowiązuje nowych kierowców: szkolenie na prawo jazdy, egzamin państwowy i uzyskanie kwalifikacji zawodowych. I tu ma zastosowanie art. 104 ustawy o kierujących pojazdami w brzmieniu: „Art. 104. Osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.”

Zawieszenie uprawnień. Ustawodawca omawianą ustawą z 2 grudnia 2021 r. zmienia brzmienie art. 104a ustawy o kierujących pojazdami uznając, iż zawieszeniu ulegają uprawnienia do kierowania pojazdami także osobie, której: „1)L) zatrzymano dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami lub zaistniały przesłanki do zatrzymania tego dokumentu w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a, c-f i pkt 2-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub art. 16a ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730 oraz z 2020 r. poz. 1517) lub dokument ten nie może być wydany;”. (…) 5. (…) Osoby, których uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, uznaje się za nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie i w okresie, w których uprawnienia te są zawieszone.

Taryfikator i jazda bez uprawnień. Ustawodawca uchwalając 2 grudnia 2021 r. nowelizację kodeksu drogowego zmienił także Kodeks wykroczeń zaostrzając kary za jazdę pojazdem mechanicznym bez posiadania do tego uprawnień. Od 1 stycznia br. art. 94 brzmi: § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Za określone w przywołanym artykule wykroczenie „grzywnę wymierza się w wysokości do 30 000 złotych” natomiast „§ 3. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Odebranie uprawnień to dotkliwa kara dla kierowcy, którego pojazd jest narzędziem pracy. Taka osoba najczęściej traci pracę. Jak tę zmianę ocenia ekspert: - Być może powinniśmy zacząć od krótszego okresu karencji i stopniowo przechodzić do finalnych 3 miesięcy. Jednak jeżeli chodzi o samą ideę oraz słuszność tego rodzaju sankcji - nie mamy żądnych wątpliwości, że jest to słuszna droga - mówi Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu w ZMPD.