Legislacja

Nowa definicja pojazdu historycznego

31 maja 2021

Nowa definicja pojazdu historycznego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Paweł Poncyliusz - jak wcześniej informowaliśmy [kliknij] - zaadresował do ministra infrastruktury pytania w kwestii potrzeby pozostawienia definicji pojazdu zabytkowego w dotychczasowym brzmieniu. Niepokój w tej kwestii zgłosili miłośnicy dawnych pojazdów. Stanowisko resortu infrastruktury zaprezentował Rafał Weber sekretarz stanu w resorcie. Potwierdził, iż resort pracuje nad zmianą definicji, albowiem nie spełnia ona wymagań określonych przez dyrektywę 2014/45/UE.

Definicja obowiązująca. - Zgodnie z art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jednakże, obecnie obowiązująca definicja pojazdu zabytkowego nie spełnia wszystkich wymagań określonych przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51, z późn. zm.) - informuje i uzasadnia R. Weber

Projekt nowelizacji ustawy. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48 [kliknij]) gdzie zaproponowało zmiany definicji „pojazdu zabytkowego”, o której mowa w art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Według nowej definicji pojazdem zabytkowym ma być pojazd, który spełni łącznie następujące warunki: jest wpisany, na podstawie odrębnych przepisów, do inwentarza muzealiów albo do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, ma co najmniej 30 lat, jego typ nie jest już produkowany, nie dokonano w nim zasadniczych zmian konstrukcyjnych. Stanowisko takie jest uzasadniane następująco: - Pragnę podkreślić, że przedmiotowa definicja została dostosowana do definicji wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE. Zgodnie z art. 288 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków”. Realizacja tego celu następuje w procesie nazwanym „wdrażanie” lub „implementacją”. Odnosząc się do kwestii wpisu do inwentarza muzealiów albo do rejestru zabytków należy przypomnieć, że art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym został zmieniony komisyjnym projektem ustawy. Projektodawca (druk nr 919 z 2008 r.) jako przyczynę rozszerzenia definicji „pojazd zabytkowy” w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wskazał, iż „jeżeli pojazd zabytkowy, jest wpisany do inwentarza muzealiów nie może być jednocześnie wpisany do rejestru zabytków. W konsekwencji nie może być zarejestrowany jako samochód zabytkowy i korzystać z przywilejów, mających na celu ochronę tych pojazdów.”. W uzasadnieniu wyjaśniono, że „rozszerzenie ustawowej definicji pojazdu zabytkowego o pojazdy znajdujące się w inwentarzu muzealiów umożliwia w sposób jednoznaczny przeprowadzenie procedury ich rejestracji, a w konsekwencji - dopuszczenie do ruchu.

Kwestia dopuszczenia do ruchu. W odpowiedzi na interpelację poselską znajdujemy następującą informacje w kwestii warunków dopuszczenia do ruchu: - Warunki dopuszczenia do ruchu pojazdu zabytkowego (np. dopuszczalna prędkość, możliwość przewozu osób, towarów, kategorie dróg po jakich może poruszać się pojazd, itd.) określane są przy badaniu technicznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi (Dz.U.2004.238.2395. z późn. zm.)”.

„Pojazd wpisany do inwentarza muzealiów”. Jednocześnie przedstawiciel ministerstwa zaznaczył, że propozycja dodania w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214, z późn. zm.), ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056) i ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) określenia „pojazdu wpisanego do inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach” odwołuje się do brzmienia przepisów dotyczących muzeów, to jest przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), której art. 21 ust. 1 i 1a brzmi: „1. Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów. Muzealia stanowią dobro narodowe. 1a. W przypadku muzeum nieposiadającego osobowości prawnej, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność podmiotu, który utworzył muzeum, oraz wpisane do inwentarza muzealiów” Mając na uwadze powyższe, co do zasady, problematyka definicji zabytków i muzealiów leży w zakresie kompetencji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Konkluzja. - Pragnę podkreślić, że Minister do Spraw Unii Europejskiej nie zgłosił uwag do nowego brzmienia definicji pojazdu zabytkowego w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48). Ponadto, projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z prawem Unii Europejskiej - zakończył swoją informację Rafał Weber. (jm)