Legislacja

Nowe decyzje rządu dotyczące inwestycji drogowych

1 lutego 2023

Nowe decyzje rządu dotyczące inwestycji drogowych
(fot. PIXABAY)

W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC88). Wnioskodawcą nowelizacji jest minister infrastruktury. W 2023 r. na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych zostanie ponad 2,6 mld zł.

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, rząd chce umożliwić przyspieszenie ogłoszenia naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem zmian jest szybsze zawarcie z samorządami umów o dofinansowanie i dłuższy czas dla nich na realizację projektów inwestycyjnych. Projekt dostosowuje także polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Dotyczy to m.in. systemu elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia tych opłat.

W 2023 r. na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych zostanie ponad 2,6 mld zł. Dzięki temu powstanie lub zostanie zmodernizowanych prawie 2,8 tys. km dróg, w tym ponad 1,5 tys. km dróg powiatowych oraz 1,3 tys. km dróg gminnych. Od 2019 r. ze wsparciem z RFRD zrealizowane zostały inwestycje o długości ponad 18 tys. km.

Rozwiązania dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Wojewodowie będą mogli przyspieszyć ogłoszenie naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach RFRD.

- Nabory na 2024 r. będą mogły być ogłoszone wcześniej, tak aby jeszcze w 2023 r. można było zawrzeć z samorządami umowy o dofinansowanie.

- Rozwiązanie uwzględnia obecną sytuację jednostek samorządu terytorialnego, duże potrzeby inwestycyjne oraz sytuację na rynku wykonawców robót drogowych. Dzięki nowym przepisom powiaty i gminy będą mogły sprawniej i szybciej realizować inwestycje drogowe, których oczekują mieszkańcy. 

Rozwiązania dostosowujące polskie prawo do przepisów UE:

- Złagodzone zostaną podstawowe warunki świadczenia usługi opłaty elektronicznej (EETS) dla jej dostawców:

* Nie będzie już obowiązku zawarcia przez dostawców EETS umów z wszystkimi podmiotami, które pobierają opłaty na obszarach EETS na terytorium UE.

* Zmianie ulegną też warunki wykreślenia dostawcy EETS z rejestru EETS.

- Wprowadzone zostaną przepisy dotyczące terminu wdrażania nowych elektronicznych systemów poboru opłat albo dokonywania istotnych zmian w tych systemach. Rozwiązanie to zapewni dostawcom EETS możliwości odpowiedniego dostosowania systemów.

- Uściślone zostaną obowiązki użytkowników usługi EETS, które mają na celu zapewnienie prawidłowego poboru opłat za przejazd od tych podmiotów. Ustalony zostanie również jasny podział odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy użytkownikami a dostawcami EETS.

- Wprowadzone zostaną ramy prawne dla transgranicznej wymiany danych o naruszeniach obowiązku uiszczania opłat drogowych. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się skuteczność egzekucji obowiązku ponoszenia tych opłat od użytkowników dróg z innych państw UE.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów