Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie przejazdów pojazdów nienormatywnych

2 lutego 2021

Nowe rozporządzenie w sprawie przejazdów pojazdów nienormatywnych
Wzór zezwolenia kategorii v na przejazd pojazdu nienormatywnego obowiązującego z dniem 13. marca 2021 r. (fragment) (2021.212)

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zwolenień na przejazd pojazdów nienormatywnych (2021.212) wydane na podstawie art. 64i ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 13. marca br. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (2012.764).

Rozporządzenie określa: warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, zwanych dalej „zezwoleniami”; sposób i tryb wydawania zezwoleń; warunki wyznaczania trasy przejazdu oraz kryteria ustalania warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przejazdu przez most lub wiadukt; wzory zezwoleń oraz wzory dokumentów związanych z ich wydawaniem.

Niewykorzystane blankiety zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, zgodne ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu w terminie do 60 dni liczonym od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Komisyjnego i protokolarnego zniszczenia dokonuje komisja wyznaczona przez organ wydający zezwolenia. Protokół zniszczenia przechowuje organ wydający zezwolenia przez okres 5 lat od dnia zniszczenia. (jm)