Legislacja

Nowe uprawnienia dla posiadaczy praw jazdy kat. B - z mocy ustawy

17 czerwca 2020

Nowe uprawnienia dla posiadaczy praw jazdy kat. B - z mocy ustawy
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Marek Rutka złożył interpelację w sprawie zmian w ustawie o transporcie drogowym. Osoba posiadająca prawo jazdy kat. B i spełniająca określone warunki – z mocy ustawy - będzie nabywała uprawnienia do kierowania samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t do 4,25 t. Resort wyjaśnia: - Nie ma konieczności modyfikacji egzaminów państwowych na prawo jazdy - informuje Rafał Weber.

Zadane pytania. Zaproponowane zmiany stanowią implementację do polskiego ustawodawstwa dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywy w sprawie praw jazdy. Autorzy projektu zmian - w ustawie o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - zaproponowali, aby posiadacze amatorskich praw jazdy kat. B otrzymali możliwość kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t do 4,25 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg. Wymagane byłoby zasilanie paliwami alternatywnymi, jak również posiadanie uprawnień od minimum 2 lat. W chwili obecnej prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Poseł Marek Rutka zapytał (imterpalacja nr 6482 w sprawie zmian w ustawie o transporcie drogowym): - Na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne i ustalenia międzyresortowe ww. projektu? Jaki jest przewidywany termin wprowadzenia w życie proponowanych zmian? - Czy nowe uprawnienia będą nabywane "automatycznie" przez posiadaczy prawa jazdy kat. B? - Czy przewidziane są okresy przejściowe na drodze do nabycia nowych uprawnień? - Czy w związku z postulowanymi zmianami zmodyfikowane zostaną egzaminy na prawo jazdy? - Czy wzrośnie koszt egzaminów na prawo jazdy? - Czy proponowane uprawnienia będą honorowane w pozostałych krajach na obszarze Unii Europejskiej? - Czy polski rząd posiada informacje w kwestii integracji dopuszczalnych limitów masy i wymiaru w różnych państwach Unii Europejskiej?

Wyjaśnienia resortu infrastruktury. Rafał Weber - w imieniu resortu infrastruktury - doprecyzował, iż w projekcie zawarto szereg przepisów dostosowujących polskie przepisy do zmian wynikających dyrektywy unijnej, w tym przepis zmieniający zakres uprawnień do kierowania pojazdami wynikającymi z kategorii B prawa jazdy: - Zaproponowano, aby można było kierować pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg. Taka możliwość zostałaby dopuszczona jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym. Dodatkowym warunkiem byłoby posiadanie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat. Przepis ten wynika bezpośrednio z przepisów dyrektywy 2006/126/WE zmienionych ww. dyrektywą. Zgodnie z uzasadnieniem wynikającym z tej dyrektywy przepis ten jest wprowadzony, aby państwa członkowskie, w celu działań na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza, dzięki ułatwianiu korzystania z pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, miały możliwość zezwolenia, aby na ich terytorium posiadacze prawa jazdy kategorii B mogli prowadzić niektóre rodzaje pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, których maksymalna dopuszczalna masa jest większa niż 3 500 kg, ale nie przekracza 4 250 kg. Zgodnie z dyrektywą ta możliwość przekroczenia 3 500 kg powinna być dostępna pod warunkiem, że dodatkowa dozwolona masa wynika wyłącznie z dodatkowej masy alternatywnych systemów napędu, oraz z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków przewidzianych w celu uniknięcia negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt ustawy jest obecnie po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych.

Planowany termin wprowadzenia w życie ww. zmian to pierwsza połowa 2021 roku.

Każda osoba spełniająca warunki określone w przepisach ustawy będzie nabywała uprawnienia do kierowania ww. pojazdami z mocy ustawy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

Ze względu na ustawowe nabycie uprawnień przez wszystkich spełniających wymagania nie jest konieczny, żaden okres przejściowy.

W związku z wprowadzeniem ww. przepisów nie ma konieczności modyfikacji egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Wprowadzenie w życie przedmiotowych przepisów nie wpłynie na koszt egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE w sprawie praw jazdy przepis jest wprowadzany przez dany kraj Unii i tylko na jego terytorium. Dlatego też pozostałe kraje nie mają obowiązku uznawania takiego uprawnienia.

W odniesieniu do mas i wymiarów pojazdów wynikających z uprawnień do kierowania pojazdami wszystkie warunki określone są w przepisach ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. (jm)