Ekspert wyjaśnia

Mariusz Bukowski. Resort wciąż milczy

17 czerwca 2020

Mariusz Bukowski. Resort wciąż milczy
Mariusz Bukowski, ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego. Magister inżynier, wykładowca akademicki, nauczyciel przedmiotów zawodowych, trener szkoleniowiec, pasjonat motoryzacji, rzeczoznawca samochodowy, egzaminator osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami, doradca do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych (fot. ze zbiorów Autora)

Komisja Europejska opublikowała decyzję Polski w sprawie przedłużenia ważności dokumentów. Od dnia 4 czerwca br. we wszystkich krajach Unii Europejskiej stosowana jest nowa regulacja prawna, wywierająca wpływ na sektor transportu drogowego oraz kierowców. Mowa tu o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r., które ustanawia szczególne i tymczasowe środki w związku z pandemią COVID-19. Rozporządzenie daje krajom członkowskim możliwość przedłużenia ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu.

Mimo, że unijny akt prawny ma moc bezpośrednio obowiązującą, to jego stosowanie uzależnione jest od decyzji poszczególnych państw członkowskich, które mogą w odniesieniu do własnych obywateli zrezygnować z przedłużenia wybranych dokumentów lub obowiązków jeżeli uznają, że epidemia nie przyczyniła się do powstania problemów z wybranymi obowiązkami administracyjnymi.

Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury wciąż milczy. Tymczasem daleko w UE… Jak wynika z oficjalnego komunikatu instytucji UE, Polska już w dniu 29 maja 2020 r. poinformowała Komisję o podjęciu decyzji, że nie stosuje przepisów rozporządzenia dotyczących przedłużenia terminów dla:

- przeglądów tachografów,

- okresowych badań technicznych pojazdów

- dokumentacji potwierdzającej ważność badań technicznych.

Informacje te ukazały się w dniu 3 czerwca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr 2020/C 183 I/01). Tak więc jako portal dla ludzi zawodowo związanych z ruchem i transportem drogowym informujemy wszystkich zainteresowanych, że można już korzystać z ułatwień jakie przewidują przepisy rozporządzenia nr 2020/698.

Dla sektora transportu drogowego wspomniane wyjątki, to jedyne odrzucone przez Polskę zapisy, więc uznać należy, że pozostałe dokumenty i obowiązki wskazane w rozporządzeniu, będą miały przedłużone terminy ważności, zgodnie z przyjętymi w nim zasadami.

Trzeba dodać, że do tej pory na stronie ministerstwa na bieżąco pojawiały się wszelkie ważne dla branży aktualności, w tym te dotyczące np. budowy dróg.

Co to w praktyce oznacza? Następujące dokumenty i obowiązki:

- szkolenia okresowe,

- świadectwa kwalifikacji zawodowych,

- ważność kodu „95” wpisanego do prawa jazdy,

- prawa jazdy

których termin upływa między dniem 1 lutego 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r., zostają przedłużone o okres siedmiu miesięcy, natomiast:

- licencje wspólnotowe,

- wypisy z licencji

- świadectwa kierowców,

których ważność wygasa w okresie między dniem 1 marca 2020 r. a dniem 31 sierpnia 2020 r. będą przedłużone o okres sześciu miesięcy.

Kolejne ułatwienia dotyczą zasad wydawania kart kierowcy. Gdyby epidemia spowodowała trudności w wydawaniu kart kierowców (przez PWPW S.A), wówczas możliwa będzie praca kierowcy bez karty w trybie „awaryjnym” nawet przez dwa miesiące, jednak nie dłużej niż do dnia jej wydania. Dotyczy to przypadku procedury przedłużania karty oraz wnioskowania o wydanie nowej w razie jej uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży, w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r.

Niektóre terminy będzie można dodatkowo wydłużyć. Przyjęto, że jeśli państwo członkowskie uzna, że niektóre obowiązki pozostaną niewykonalne po dniu 31 sierpnia 2020 r. ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19, to można będzie przedłożyć uzasadniony wniosek o upoważnienie do stosowania przedłużenia tych terminów o kolejne – maksymalnie 6 miesięcy. Wniosek ma być przekazany Komisji do dnia 1 sierpnia 2020 r.

Nowe reguły zastępują dotychczasowe, krajowe ustalenia. Wprowadzone regulacje są dla krajów członkowskich wiążące w całości i są bezpośrednio stosowane, co oznacza, że wszystkie wprowadzane w tym zakresie zmiany w prawie krajowym - czyli te w Polsce wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej, będą musiały ustąpić im miejsca. Więc w praktyce nie będzie już obowiązywał termin 60 dni od zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego - jak wynika obecnie z zapisów specustawy Covid-19, lecz wiążący będzie ten nowy, sześciomiesięczny lub siedmiomiesięczny termin liczony indywidualnie od upływu ważności wpisu czy dokumentu.

Mariusz Bukowski

facebook@doradcatransportowy