Legislacja

Nowe w kursach dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

14 stycznia 2016

4a6dd4063abb5d16345de581e30b50e4ccfd546a

(531a-28)

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podało do publicznej wiadomości tekst projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Jak czytamy w uzasadnieniu - projektowane rozporządzenie zmienia obowiązujące a ta wynika z nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 1327), która weszła w życie z dniem 4 stycznia 2016 r., wprowadziła zmianę warunków uzyskiwania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Zmiana dotyczy braku konieczności ukończenia przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi od dnia 4 stycznia 2016 r. przy uzyskaniu przedmiotowego zezwolenia. Ponadto ustawa ta wprowadziła obowiązek przedstawienia zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej. Celem projektowanego rozporządzenia jest dostosowanie jego przepisów do stanu prawnego obowiązującego od dnia 4 stycznia 2016 r. Ze względu na ścisłe powiązanie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami z regulacjami projektowanego rozporządzenia, wejście w życie projektowanego rozporządzenia powinno nastąpić w możliwie najszybszym terminie, tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Przepisy projektowanego rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej.