Legislacja

Nowela rozporządzenia o egzaminowaniu właśnie opublikowana

11 października 2016

Nowela rozporządzenia o egzaminowaniu właśnie opublikowana
(548-58 fot. J. Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało oczekiwane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2016.1655). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów, które obowiązują z dniem 11 listopada 2016 r. Pierwsze z wymienionych dotyczą przygotowywanego do uruchomienia projektu 2.0 systemu CEPiK. Przepisy noweli dotyczą: systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania - jak to określają przepisy - zintegrowanego z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców; tzw. profilu kandydata na kierowcę; wymaganych kwalifikacji egzaminatorów nadzorujących; parametrów urządzenia nazwanego ustawowo jako: urządzenie techniczne służące do zapisu obrazu i dźwięku, rejestrującego przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B; procedur obowiązujących przed rozpoczęciem egzaminu państwowego; opłat za egzamin państwowy w sytuacji awarii systemu; sytuacji, w których egzaminator może przerwać lub przerywa trwający egzamin państwowy; zadań wykonywanych podczas egzaminu praktycznego; czynności związanych z ogłoszeniem i wpisaniem do właściwych rejestrów wyników egzaminu; dokumentów egzaminatora; zadań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym oraz kryteriów oceny wykonywania tych zadań. Czyli zmiany dokonane zarówno w tekście rozporządzenia, jak i jego załącznikach. W sprawach wszczętych, a niezakończonych przed 11 listopada 2016 r. stosuje się przepisy tekstu nowelizacji.