Legislacja

Nowela ustaw transportowych

16 maja 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Istotne dla przedsiębiorców zmiany to, m.in.:

w zakresie ustawy o transporcie drogowym:

*określenie dokumentów wymaganych do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz do uzyskania licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,

*ułatwienia związane z udokumentowaniem sytuacji finansowej przewoźnika, kompetencji zawodowej oraz wymagań związanych z posiadaniem pojazdów,

*formalne uznanie dotychczasowych krajowych certyfikatów kompetencji zawodowych (rozszerzenie ich stosowania o międzynarodowy transport drogowy),

*zniesienie wymagań w zakresie niekaralności dla kierowców zatrudnionych lub współpracujących z firmami wykonującymi transport drogowy,

*zachowanie przez przewoźników dotychczasowych uprawnień przewozowych,

*wprowadzenie rozwiązań w znaczący sposób poprawiających sytuację prawną przedsiębiorcy, w przypadku zaistnienia przesłanek do utraty dobrej reputacji,

*wprowadzenie czasowych ograniczeń w zakresie możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego przez organy kontroli w sprawach o nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorców (2 letni okres “przedawnienia”),

*rozszerzenie uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego;

w zakresie ustawy o czasie pracy kierowców:

*wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy przedsiębiorcy wykonującego osobiście przewozy drogowe oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe na jego rzecz,

*określenie norm czasu pracy dla ww. osób.

Ww. zmiany wchodzą w życie z dniem 14 sierpnia 2013 r. z tym, że zmienione przepisy o czasie pracy kierowców i związane z tymi przepisami uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego wchodzą w życie wcześniej z dniem 15 lipca br.