Legislacja

Znaczące dla osk regulacje coraz bliższe

17 maja 2013

 

087d9a7f7626a5b5cccdc9d1d9d971adc8f0bebac33ca4105bf811d26f10e2ca8261bbbb0980bfaf

526fb0218e4ca41df17576b9866479524674ae13

(Fot.: PD@N 463-41-43oigosk)

 

Komunikat nr 3

Z obrad zespołu roboczego ds. zmian przepisów regulujących funkcjonowanie osk

 

W dniu 17 maja 2013 roku w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się kolejne, piąte spotkanie przedstawicieli Resortu Transportu oraz reprezentantów środowiska osk, w którym uczestniczyli:

1. Andrzej Bogdanowicz - Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego;

2. Tomasz Piętka - Główny Specjalista w Departamencie Transportu Drogowego;

Ze strony organizacji społecznych: 1) Roman Stencel - prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców / OIGOSK/; 2) Zbigniew Popławski - wiceprezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; 3) Zbigniew Gryglas - wiceprezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; 4) Grzegorz Jarząbek - prezes Ligi Obrony Kraju; 5) Adam Świderski - Liga Obrony Kraju; 6) Krzysztof  Szymański - prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; 7) Krzysztof Bandos - wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; 8) Jan Domasik - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców; 9) Wojciech Góra - wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Na wstępie, w związku z doniesieniami medialnymi o problemach i urlopowaniu sekretarza stanu wiceministra Tadeusza Jarmuziewicza kol. Zbigniew Popławski wyraził zaniepokojenie i dopytywał czy ewentualne zmiany personalne kierownictwa resortu nie zagrożą realizacji dotychczasowych i perspektywicznych ustaleń zespołu roboczego?

Pan Tomasz Piętka uspokajająco odpowiedział, że jego zdaniem nie ma zagrożeń realizacyjnych z powodu hipotetycznych zmian personalnych. Albowiem obowiązuje podpisana 16 kwietnia br. notatka intencyjna, której tezy wypracowano ze stroną społeczną reprezentowaną w zespole roboczym! Z oczywistych względów tzw. “ciągłości władzy” DTD będzie dążyć do wdrożenia uzgodnionych uregulowań prawnych w możliwie najkrótszym terminie.

Zważywszy jednak na terminy i procedury legislacyjne w zapowiadanym optymistycznym wariancie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie uokp w trybie inicjatywy poselskiej i przeprowadzenie chociażby pierwszego czytania przed przerwą wakacyjną tj. w końcu lipca br. - trzeba mieć świadomość, że omawiane zmiany ustawy mogą zostać uchwalone najwcześniej w końcu br.

Dopiero po uchwaleniu zmian uokp, można rozpocząć procedury zmian rozporządzeń, w efekcie - wejście w życie nowych regulacji prawnych będzie możliwe najwcześniej w końcu pierwszego kwartału 2014 r.

Następnie przystąpiono do wnikliwej analizy wstępnego, roboczego tekstu projektu Ustawy z dnia.........o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

 

Uzgodniono, dyskutowano co następuje: 

1) w art. 23:

auchyla się ust. 3,

bust 4 otrzymuje brzmienie:

“4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną egzaminu wewnętrznego.” 

cust. 6 otrzymuje brzmienie: “6. Czas poświęcony na przeprowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3 oraz ust. 5, powinien być dostosowany do umiejętności i predyspozycji osoby szkolonej, nie krótszy jednak od minimalnych wymagań określonych dla uprawnień danej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.”

2) w art. 26:

auchyla się ust. 2,

buchyla się ust. 7.

Na skutek burzliwej dyskusji jaka rozgorzała w środowisku osk po opublikowaniu opinii MTBiGM z 30 kwietnia 2013r znak TD-6jz-024-25/13 nt. formy zatrudnienia instruktorów nauki jazdy cyt: w opinii Ministerstwa użyte w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wyrażenie "zatrudnienie" w odniesieniu do instruktora nauki jazdy oznacza wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy przewidzianego w Kodeksie pracy.

Organizacje społeczne postulują skreślenie w ust.5 pkt.1 wyrazów “zatrudniony w ośrodku szkolenia”

Art.26. 5. Zajęcia podczas szkolenia prowadzą:

1) zatrudniony w ośrodku szkolenia instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców – w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt. 1 i 2;

Celem uwzględnienia w/w postulatu w omawianym projekcie zostanie przesłany do MTBiGM wspólny wniosek organizacji społecznych środowiska osk.

3) w art. 27:

a) w ust. 1:

pkt.1 otrzymuje brzmienie:

“1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu prowadzenia zajęcia teoretycznych oraz o planowanym terminie rozpoczęcia zajęć praktycznych dla danego kursu, wraz z listą uczestników kursu;”,

Zdecydowanie zaprotestowałem, wskazując, że prezentowane w projekcie brzmienie art.27 ust.1 pkt.1 nie odpowiada intencji wymienionej w pkt.3.1 notatki z 16.04.2013r, cyt: W celu realizacji postulatu: 1. należy ograniczyć obowiązek zgłaszania kursów i zajęć przez ośrodki szkolenia kierowców jedynie do informowania o terminie, czasie i miejscu prowadzenia pierwszych zajęć teoretycznych,

Po żywiołowej dyskusji dyr. Bogdanowicz zaproponował wprowadzenie do uokp obowiązku dla kierownika osk sporządzania harmonogramu zajęć teoretycznych. Natomiast obowiązek zgłaszania staroście nadzorującemu osk ma być ograniczony jedynie do informowania o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych.

Konkretne brzmienie przepisu ma być zaprezentowane w kolejnej wersji projektu zm. uokp, która zostanie przesłana przed następnym posiedzeniem zespołu zaplanowanym na początek czerwca br.

- uchyla się pkt. 3

W kontekście poniższego fragmentu pkt.3.2 notatki z 16.04.2013r, cyt:

należy rozważyć czy ze względu na działający system teleinformatyczny w tym PKK, konieczne jest informowanie starosty o zakończeniu szkolenia osób w ośrodku szkolenia kandydatów na kierowców,

Postulowaliśmy o uchylenie pkt.4 uzasadniając, że po aktualizacji PKK o informacje o ukończeniu szkolenia w systemie teleinformatycznym znajdują się wszystkie informacje wymagane pkt.4.

Dlatego nie znajdujemy żadnych racjonalnych przesłanek dla utrzymywania biurokratycznego obowiązku przekazywania staroście w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu - danych osób, które ukończyły kurs.

Ponadto wskazywaliśmy na ogromne koszty społeczne tej biurokratycznej mitręgi!

- uchyla się pkt. 4 [ dodać

4) przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), zwany dalej “numerem PESEL”, a w przypadku osoby niepo­siadającej numeru PESEL – serię, numer i naz­wę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten do­kument,

d) adres zamieszkania,

e) zakres ukończonego kursu,

f) imię i nazwisko odpowiednio instruktora lub wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkolącej;

Pan Tomasz Piętka wyjaśnił, że aktualne funkcjonalności SI starostw nie zapewniają automatycznego przesyłania danych lub dostępu do PKK z poziomu aplikacji (autorstwa PWPW - HP) Portal Starosty, którym posługują się komórki organizacyjne starostw sprawujące nadzór nad osk.

Jednak przedstawi problem informatykom i jeżeli okaże się, że w terminie kilku tygodni będzie możliwe wdrożenie w/w funkcjonalności, to postulat uchylenia pkt 4 w ust.1 art. 27 zostanie uwzględniony w omawianym projekcie zm. uokp. Decyzję w tej sprawie przedstawi na najbliższym posiedzeniu zespołu roboczego w czerwcu br.

b) ust.6 otrzymuje brzmienie:

“6. Starosta, o którym mowa w ust. 1 pkt.1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych, o których mowa w ust.1 pkt.1 i 4 oraz ust.2 pkt.1 i 3 w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu stanowiącego podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie, potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

6. Starosta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych, o których mowa w ust.1 pkt.1, 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

4) w art. 31:

a) w ust. 1

uchyla się pkt. 2,

w pkt. 3:

- - lit. b otrzymuje brzmienie:

“b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem spełniania dodatkowych wymagań przy czym co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu ipojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat:”

- - w lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie

“- uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem spełniania dodatkowych wymagań,”

- w pkt. 4:

- - lit. a i b otrzymują brzmienie:

a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,

b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem spełniania dodatkowych wymagań, oraz

b) w art. 35

w ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

“1) ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – odpowiednio do zakresu posiadanego poświadczenia;”

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

“6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt. 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.”

5) w art. 44 w ust. 4 w pkt. 2 lit b otrzymuje brzmienie:

“b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust.1 pkt.1,”

 

6) w art. 53:

a) po ust. 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu:

4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby. 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

“5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia lub powołując komisję przetargową, na ich wniosek dopuszczają uczestnictwo przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, a w razie braku takich organizacji - przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia udziału w postępowaniu. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na pojazdy jest zawierana przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na okres nie krótszy niż 4 lata.

7) Po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:

“art.53a. 1. Składając wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a, osoba egzaminowana dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców, o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w egzaminie państwowym.

2. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, odmówić udostępnienia pojazdu. O odmowie udostępnienia pojazdu ośrodek szkolenia kierowców jest obowiązany poinformować w przedmiotowym terminie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

3. W przypadku jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miał być przeprowadzony egzamin państwowy, nie udostępnił pojazdu we wskazanym terminie i nie odmówił udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w ust.2 dodatkowy koszt przeprowadzenia egzaminu pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.

4. W przypadku jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana na ten sam dzień ma wyznaczony termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego, i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców, który go udostępnia.

8) Po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu:

“art. 54a 1. Wyposażenie, o którym mowa w art. 54 ust.1 w przypadku pojazdów ośrodków szkolenia kierowców, o których mowa w art. 53 ust. 4a, zapewnia podmiot dostarczający pojazd.

2. wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, powinno odpowiadać warunkom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 oraz pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu i przekazanie go bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych.

3. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowymw art. 117 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 - za wyjątkiem działalności o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zredagował: Roman Stencel