Legislacja

Nowela zmian w egzaminowaniu opublikowana

25 maja 2009

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni a 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Nowe zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, tj. obowiązują z dniem 9 czerwca 2009 r. (z wyjątkiem zmian wprowadzonych w par. 62 - te wchodzą w życie z dniem 26.8.2009 r.).

Najważniejsze zmiany:

* CZAS EGZAMINU: Jazda egzaminacyjna po mieście może trwać krócej: “egzamin może zostać zakończony przez egzaminatora już po upływie 25 minut jeżeli program egzaminacyjny został zrealizowany i jest podstawa do wystawienia wyniku pozytywnego”.

* BIĘŻĄCA INFORMACJA O POPEŁNIANYCH BŁĘDACH: Kandydat na kierowcę w trakcie egzaminu na bieżąco informowany jest o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego. W przypadku powtórnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego egzaminator informuje osobę o negatywnym wyniku egzaminu praktycznego.

* NOWY PROTOKÓŁ EGZAMINU PRAKTYCZNEGO: równocześnie, egzaminator wpisuje do nowego wzoru druku egzaminu praktycznego oceny.

* OSOBA STWARZAJĄCA ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO: Sprecyzowano powody, dla których kandydat na kierowcę nie nadaje się do samodzielnej jazdy. Za osobę stwarzającą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego uznawany będzie kandydat, który dwa razy źle wykona zadania - jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. Jeśli ktoś nie potraci utrzymać właściwego toru jazdy na placu przy małej prędkości. Dyskwalifikuje przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk, najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki.

* SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA BRD: Ustawodawca zniósł obowiązek sprawdzania na placu manewrowym wszystkich elementów związanych ze stanem technicznym pojazdu. Teraz losowane będą dwa zadania i umiejętność ich sprawdzenia będzie stanowiła podstawę oceny. Przy czym jeden z nich to jeden z płynów eksploatacyjnych bądź sygnał dźwiękowy, a drugi – jeden z rodzajów występujących w pojeździe świateł. Kandydat na kierowcę powinien co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. W przypadku sprawdzenia świateł hamowania STOP lub świateł cofania osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.

* NARUSZENIA POROWUJĄCE PRZERWANIE EGZAMINU: Wprowadzono dwa dodatkowe znaki drogowe, których naruszenie powoduje bezpośrednie przerwanie egzaminu (znak STOP oraz POWIERZCHNIA WYŁĄCZONA);

* KANDYDAT OTRZYMUJE ARKUSZ PRZEBIEGU EGZAMINU: Po zakończeniu egzaminu praktycznego, osoba egzaminowana zawsze otrzymuje arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

* KOLEJNY TERMIN EGZAMINU: nie będzie przepisu, który nakładał na egzaminującego obowiązek wyznaczenia kolejnego terminu w ciągu miesiąca.