Legislacja

O likwidacji szkód spowodowanych ukraińskimi pojazdami

15 marca 2022

O likwidacji szkód spowodowanych ukraińskimi pojazdami
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. (z pewnymi wyjątkami) obowiązują przepisy ustawy z dnia 12 mara 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (2022.583 [kliknij]). Wśród wielu ważnych rozwiązań kwestia likwidacji szkód spowodowanych ukraińskimi pojazdami. Ustawodawca wprowadził regulację dotyczącą roli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przypominamy o tzw. ubezpieczeniu granicznym.

Tzw. ubezpieczenie graniczne. Obcokrajowcy wjeżdżając na teren Wspólnoty muszą mieć ważne ubezpieczenie OC oraz tzw. zieloną kartę. Ta zasada teoretycznie powinna obowiązywać także obywateli Ukrainy. Jednak oni wjeżdżają na terytorium Polski uciekając przed wojną, czy mogli mieć czas na te formalności? Jak się dowiadujemy alternatywą jest w tej sytuacji niezwłoczne wykupienie tzw. ubezpieczenia granicznego (na minimum - 30 dni, lub maksimum - na rok). Polska Izba Ubezpieczeń informuje o tym, iż dla osób wjeżdżających samochodem do Polski z Ukrainy są to ubezpieczenia bezpłatne [kliknij]. Takie rozwiązanie stanowi jeden z elementów pomocy dla uchodźców, uciekających z ogarniętego wojną kraju. 

Polska Izba Ubezpieczeniowa [kliknij] (grafika: PIU)

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wśród wielu rozwiązań tzw. specustawy ukraińskiej art. 60 zacytujmy: „Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 854, 1177 i 2328), zwanej dalej „ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych”, należy zwrot zakładowi ubezpieczeń wypłaconego odszkodowania lub świadczenia i poniesionych kosztów z tytułu roszczeń wynikających z ubezpieczenia granicznego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, dotyczącego posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

2) są obywatelami Ukrainy albo w momencie przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej mieli zalegalizowany pobyt na terytorium Ukrainy;

3) przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.;

4) zawarli umowę ubezpieczenia granicznego albo umowa ubezpieczenia granicznego została zawarta na ich rachunek, na okres 30 dni, a składka ubezpieczeniowa z tytułu tego ubezpieczenia jest finansowana jednorazowo przez zakład ubezpieczeń zawierający umowę ubezpieczenia granicznego lub podmiot powiązany z tym zakładem ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130, 2140 i 2328).

2. W przypadku wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania lub świadczenia z tytułu ubezpieczenia granicznego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest obowiązany do zwrotu zakładowi ubezpieczeń wypłaconego odszkodowania lub świadczenia i poniesionych kosztów.

3. W zakresie roszczeń, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 106 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie stosuje się.

4. W zakresie roszczeń, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 109 i art. 109a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stosuje się odpowiednio.

5. Umowy ubezpieczenia granicznego w przypadkach, o których mowa w ust. 1, zawierane są przez okres 2 miesięcy, począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.

6. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz zakładom ubezpieczeń udostępnia się w drodze teletransmisji danych, dane z rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3.” (jm)