Legislacja

Z 5. kwietnia zmienione rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

15 marca 2022

Z 5. kwietnia zmienione rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej
(fot./grafika: wzór)

Z dniem 5 kwietnia br. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. W zaproponowanym wykazie rozszerzony został katalog opłat ewidencyjnych o nową opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

Zakres regulacji. Po konsultacjach i uzgodnieniach do podpisu ministra i publikacji oczekuje projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców [kliknij]. Rozporządzenie wydane na podstawie upoważnienia ustawowego - art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2021.450). Projekt stanowi realizację zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Określono w nim: wysokość opłaty ewidencyjnej; tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Wysokość opłat. Z dniem 5 kwietnia br. zaczną obowiązywać opłaty ewidencyjne ma podstawie nowego rozporządzenie. Sama wysokość pozostaje bez zmian. Np. 0,5 zł za: wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych (zalegalizowanej profesjonalnej tablicy rejestracyjnej), karty kwalifikacji kierowcy; przedłużenie okresu ważności: prawa jazdy określonej kategorii, pozwolenia na kierowanie tramwajem, przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami, obowiązek ukończenia kursu reedukacyjnego, skierowanie na badanie, wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, czy 1 zł za: wpis osoby do ewidencji: instruktorów, wykładowców, egzaminatorów, instruktorów techniki jazdy, wpis przedsiębiorcy do rejestru: przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, przeprowadzenie badania technicznego pojazdu, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców informacji o rozszerzeniu zakresu prowadzonego szkolenia, wydanie poświadczenia o spełnieniu dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców itd.

Karta kwalifikacji kierowcy. Przywołana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadziła nowy obowiązek - pobierania opłaty ewidencyjnej za wydanie karty kwalifikacji kierowcy. Jak czytamy w uzasadnieniu: - Wysokość opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy określono na kwotę 0,50 zł. Taka sama kwota jest obecnie pobierana za wydanie prawa jazdy. Określając wysokość opłaty wzięto pod uwagę również zakres danych, który w efekcie wykonania tej czynności będzie przekazywany do centralnej ewidencji pojazdów, gromadzony w tej ewidencji i udostępniany uprawnionym podmiotom.

Przepisy obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców zachowano w niemalże niezmienionym brzmieniu i dokonano ich transpozycji do projektowanego aktu. Treść projektowanego rozporządzenia oraz załącznika do rozporządzenia, określającego wzór sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu, uzupełniono odpowiednio o przepisy dotyczące pobierania opłaty ewidencyjnej określonej w art. art. 15a ust. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, tj. za wydanie karty kwalifikacji kierowcy (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret 13 projektu rozporządzenia oraz część A załącznika).

Kurs reedukacyjny. I dodatkowo w projektowanym rozporządzenie uwzględniono: - nowe brzmienie art. 101 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i zmieniono w § 1 pkt 1 projektowanego rozporządzenia odpowiednio odesłanie do art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2. Konsekwencją nowego brzmienia art. 101 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami jest również zmiana odesłania w § 2 ust. 1 lit. g i h projektowanego rozporządzenia. Ze względu na rezygnację z wydawania skierowań na kurs reedukacyjny i zastąpienie ich obowiązkiem ukończenia takiego kursu, zmianie uległa treść załącznika do rozporządzenia w części A, blok 4 pkt 17 projektowanego rozporządzenia. Do zmiany odesłania we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami dostosowano brzmienie załącznika do rozporządzenia w części A, blok 4 pkt 18 projektowanego rozporządzenia.

Przepis przejściowy i obowiązywanie. W art. 15 ustawy wskazano, że dotychczasowe rozporządzenie wykonawcze (2019.1288 [kliknij]) zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Z tego też wskazania nowe rozporządzenie ma obowiązywać od 5 kwietnia 2022 r. (jm)