Legislacja

O prędkości w Kodeksie wykroczeń

31 grudnia 2010

W życie wchodzi zmiana Kodeksu wykroczeń dodana przez ustawę z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.Zmiana nakłada sankcję, w postaci kary grzywny, za przekroczenie przez prowadzącego pojazd ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym. Zmiana ta ma charakter porządkujący. Dotychczas, pomimo że dotyczy tego samego czynu, wykroczenie to było regulowane w odrębnych przepisach - w art. 92 § 1 Kodeksu w zakresie przekroczenia dopuszczalnej prędkości określonej znakiem i w art. 97 w zakresie przekroczenia dopuszczalnej prędkości określonej przepisem ustawy. Druga zmiana stanowi, że na właściciela lub posiadacza pojazdu, który nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu w oznaczonym czasie powierzył pojazd do kierowania lub używania, może być nałożona kara grzywny. W dotychczasowym stanie prawnym również i to wykroczenie było sankcjonowane przez art. 97 Kodeksu wykroczeń.

Ryszard Stefański (ekspert prawa drogowego z Uczelni Łazarskiego w Warszawie):W dotychczasowym stanie prawnym przekroczenie prędkości administracyjnie dozwolonej pociągało za sobą odpowiedzialność - w zależności od źródła ograniczenia prędkości - za wykroczenie z art. 92 par. 1 k.w. lub z art. 97 k.w. W art. 92 par. 1 k.w. określono wykroczenie niestosowania się do znaku drogowego, a więc znamiona tego wykroczenia wyczerpywało przekroczenie prędkości, której ograniczenie wynikało ze znaku drogowego. Wykroczenie stypizowane w art. 97 k.w. stanowiło przekroczenie prędkości określonej w ustawie. Prowadziło to do nierównego traktowania osób nieprzestrzegających granic wyznaczonej prędkości i rozróżnienie to nie znajdowało racjonalnego uzasadnienia. Niespójność tę znosi ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, którą wprowadzono do kodeksu wykroczeń nowe wykroczenia niestosowania się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym. Dodany art. 92a brzmi: “Kto prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny”. Jest to zabieg legislacyjny słuszny, gdyż ujednolica odpowiedzialność za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, niezależnie od tego, czy została ona uregulowana w ustawie, czy wynika ze znaku drogowego.

Źródła Dziennik Ustaw 2010.225.1466 – Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw „Dziennik Gazeta Prawna” - „Jakie zmiany czekają kierowców w 2011 roku”