Legislacja

Odpowiedź w sprawie brakującego rozporządzenia

7 grudnia 2020

Odpowiedź w sprawie brakującego rozporządzenia
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Krzysztof Mieszkowski pytał jakie są powody opóźnienia we wprowadzaniu założeń rozporządzenia (UE) 2018/858 z 30 maja 2018 r. dotyczących ustanowienia mechanizmu weryfikacji homologacji i systemu nadzoru rynku pojazdów, o chociażby przybliżony termin realizacji założeń rozporządzenia (UE) 2018/858 z 30 maja 2018 r. dotyczących ustanowienia mechanizmu weryfikacji homologacji i systemu nadzoru rynku pojazdów? Co odpowiedział resort?

W ostatnich dniach października do Sejmu RP wpłynęła interpelacja poselska nr 11428 w sprawie niewprowadzenia przez rząd unijnych przepisów ustanawiających mechanizm weryfikacji homologacji. Poseł Krzysztof Mieszkowski uzasadniał: - Zgodnie z nowymi przepisami od 1 września tego roku wszystkie państwa UE zostały zobowiązane do nadzoru nad pojazdami już eksploatowanymi. Mają też obowiązek co rok przeprowadzać kontrole zgodności z unijnymi wymogami określonej liczby samochodów, ich układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych. Tymczasem Ministerstwo Rozwoju wciąż nie zrealizowało zapisów rozporządzenia (UE) 2018/858 z 30 maja 2018 r. dotyczących ustanowienia mechanizmu weryfikacji homologacji i systemu nadzoru rynku pojazdów.

Z upoważnienia ministra infrastruktury (po zmianie adresata interpelacji) odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie. Ze złożonej informacji dowiadujemy się: - że obecnie trwają, prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, prace Międzyresortowego Zespołu ds. Reformy Systemów Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku dotyczące ustanowienia systemu nadzoru rynku w Polsce. Prace te mają między innymi na celu wyznaczenie organów nadzoru rynku w obszarach, w których dotychczas organy te wyznaczone nie były, w tym, w obszarze realizacji rozporządzenia (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w kontekście realizacji obowiązków organów nadzoru rynku nałożonych tym rozporządzeniem UE. Obecnie prace te są na etapie analiz i szacunków merytorycznych. Zespół ds. Reformy Systemów Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku został powołany na podstawie zarządzenia nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku, a pierwsze posiedzenie odbyło się w grudniu 2019 r. Zgodnie z zarządzeniem, przewodniczącym Zespołu jest minister właściwy do spraw gospodarki. (jm)