Przegląd prasy

Konferencja NIK i RPO. Będzie kolejna kontrola państwowa stanu BRD

25 czerwca 2019

Konferencja NIK i RPO. Będzie kolejna kontrola państwowa stanu BRD
Konferencja zorganizowana przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym”. Warszawa, 24 czerwca 2019 r. (od lewej) dr Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK (fot. Jolanta Michasiewicz) [kliknij]

Najwyższa Izba Kontroli oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizowali konferencję pt. „Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym” (Warszawa, 14 czerwca 2019 r.). Omawiano aktualną sytuację pieszego w Polsce. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski informował o przygotowaniach do planowanej na rok 2020,kolejnej kontroli stanu brd.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK otwierając konferencję poświęconą bezpieczeństwu pieszych w ruchu drogowym omówił realizację przez Policję i Straże Miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, ale też rowerzystom. Informacja dotyczyła realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w raporcie o stanie bezpieczeństwa na polskich drogach, przygotowanej w 2014 r. Prezes poinformował, iż na rok 2020 NIK planuje kontrolę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W imieniu współorganizatora RPO, dr Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich omówił prawa pieszych na drogach, właśnie z perspektywy RPO. Podkreślał, iż w obecnym stanie prawnym pieszy ma pierwszeństwo, ale dopiero w momencie, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. Informował o podejmowanych interwencji oraz o współpracy z podmiotami społecznymi.

Poseł Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. BRD, swoje wystąpienie poświęcił wyzwaniom dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w starzejącym się społeczeństwo. Ze smutkiem skonstatował, iż trwająca kadencja Sejmu jest „stracona dla brd”, „minimalnych środkach” Krajowej Rady BRD. Zdecydowanie nie było to wystąpienie optymistyczne.

W imieniu resortu infrastruktury, Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego omówił proponowane przez ministerstwo regulacje dotyczące urządzeń transportu osobistego tzw. UTO. Swoje wystąpienie uzupełnił informacją o proponowanych zmianach dotyczących pieszych i rowerzystów. - Oczywiście do zrobienia jest bardzo dużo. Trwają dyskusje, składane są petycje. Cały czas ważymy rozwiązania - podsumował.

Insp. Zdzisław Sudoł, dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz insp. Leszek Jankowski, naczelnik Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego, analizowali statystyki bezpieczeństwa za rok miniony oraz działania dla ochrony słabszych uczestników ruchu drogowego. Wskazywali, iż do obowiązujących przepisów nie stosują się kierowcy, ale też piesi i rowerzyści.

W bloku wystąpień zaproszonych do debaty przedstawicieli organizacji pozarządowych, jako pierwszy wystąpił Robert Buciak reprezentujący „Zielona Mazowsze”. Precyzyjnie omówił błędy audytów miejsc wypadków drogowych (z udziałem ofiar śmiertelnych), przedstawił podejmowane działania, zaproponował wnioski, rozwiązania, rekomendacje.

Jan Mencwel, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze uzasadniał dlaczego pierwszeństwo dla pieszych jest tak ważne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Krytycznie mówił o „stylu jazdy kierowców w obrębie przejść dla pieszych”. - Zmiana przepisów może poprawić sytuację – konkludował. Postulował bezwzględne pierwszeństwo dla pieszego.

Hubert Barański, Normalne Miasto swoją prezentacje poświęcił współpracy urzędu miasta i policji z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Instytucja Miejskiej Rady BRD warta jest naśladowania - apelował, wskazując równocześnie, iż w Polsce są tylko trzy takie.

Adam Sobieraj, Drogi Mazowsza swoją prezentację zatytułował: „Donkiszoteria polskiego BRD”. Wskazując na konkretne przykłady mówił o szerokim znaczeniu pojęcia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach przewidzianej porządkiem obrad konferencji dyskusji, m.inn. wystąpił Zbigniew Drexler, ekspert z zakresu BRD, znawca prawa, autor podręczników. Bronił swojej oceny, iż istniejące prawo jest wystarczające, iż jest przepis o szczególnej ostrożności, a należy raczej przeznaczać środki na edukację uczestników ruchu drogowego. Przepis o pierwszeństwie pieszego jest, jest bardzo prosty, nie stwarzajmy przepisów, które dają wiele możliwości interpretacji – apelował na koniec swojego wstąpienia.

Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK zwracał uwagę, iż wnioski pokontrolne NIK nie są obligatoryjne, a tu realnym sojusznikiem w ich realizacji jest opinia publiczna.

Podsumowując debatę prezes Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, iż także ta konferencja dała świadectwo jak ważny jest problem bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowych i potwierdziła potrzebę kolejnej kontroli państwowej w tym zakresie. Zachęcał do współpracy.

Opr. Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tyg. PRAWO DROGOWE, uczestnicząca w Konferencji.